Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028

Gjeldende planer – Tromsbibliotekene ­

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med tilhørende handlingsplan for 2017-2020 ble vedtatt av fylkestinget 15. mars 2017.

Saksframlegg                                 Vedtaksprotokoll

Kortversjon av planen

Høringsutkast
Høringsbrev
Handlingsplan
Fylkesrådssaken
Pressemelding fra fylkesråd for kultur, næring og helse Willy Ørnebakk

Vi mottok 13 høringsinnspill til planen.  Se oversikten i Innspill med vurderinger.

Det overordnede målet for Regional bibliotekplan for Troms er gode og likeverdige bibliotektjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms. Alle skal oppleve at det lokale folkebiblioteket tilbyr relevante og gode bibliotektjenester. Befolkningen skal møte personale som har kompetanse til å hjelpe dem videre og en virksomhet som er profesjonell i sin tjenesteutføring.

Arbeid med synliggjøring av folkebibliotekets potensiale er viktig for å øke kunnskapen både hos bibliotekeiere og bibliotekbrukere. Folkebiblioteket har potensial til å være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet gjennom sitt samfunnsoppdrag. Det krever tydelig prioritering, kompetanse og ressurser.

Fra nasjonalt nivå er det store forventninger til de kommunale bibliotektjenestenes omfang og kvalitet. Den foreliggende bibliotekplanen formulerer konkrete forventninger til nivået på bibliotektjenestene kommunene tilbyr. Planen skal bidra til et løft for alle folkebibliotekene og en kvalitetsheving av hele virksomheten, slik at man sikrer bibliotektjenester for alle i tråd med norsk lovgivning. Forutsetninga for et slikt løft er en standardheving i kommuner med mangelfulle tilbud, vilje til forpliktende samarbeid og at de større fagmiljøene, der Tromsø bibliotek har en spesiell rolle som samarbeidspart for fylkesbiblioteket, vil delta i fellesskapet.

Planprosess
I følge plan- og bygningsloven skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Det har vært lagt til rette for stor grad av involvering gjennom hele planprosessen og vært invitert til bred deltakelse fra kommunene, UIT Norges arktiske universitet og andre relevante parter.Arbeidet startet opp med et fagseminar. Det er gjennomført fire regionale høringsmøter. En arbeidsgruppe med representanter for kommunene og fra UIT Norges arktiske universitet har sammen med fylkesbiblioteket utviklet planens retning og hovedsatsinger. Plandokumenter og dokumentasjon av prosess har vært tilgjengelig på en digital plattform hvor alle involverte parter har kunnet kommentere. I sluttføringen ble det avholdt et innspillseminar.

 • Januar 2016 – Høringsutkast til planprogrammet sendes ut
 • Februar 2016 – Oppstartsseminar
 • Mars 2016 – Regionale møter
 • April – juni 2016 – Møter i arbeidsgruppa
 • Juni 2016 – Planprogrammet vedtas
 • September 2016 – Høringsseminar
 • Desember 2016 – 1. februar 2017 Høringsperiode
 • Mars 2017 – Planen legges fram til endelig behandling i fylkestinget

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 omfatter overordnede perspektiver, strategier for samhandling, kompetanse og synliggjøring og strategier for de tre tjenesteområdene:

 1. Kunnskap og læring – Folkebibliotekene som kunnskapsbærere og læringsarena for befolkningen gjennom hele livet.
 2. Litteratur og kultur – Folkebibliotekene som selvstendig kulturarena, formidler av språklige og litterære uttrykk, målbærer av grunnleggende fellesverdier og vår nasjonale kulturarv.
 3. Lokal arena og møteplass – Folkebibliotekene som sosial møteplass, samtale- og debattarena, integreringsarena og lokalsamfunnsaktør.

Dette er hovedsatsingene i handlingsplanens første periode:

 • Folkebibliotekene skal utvikles som kunnskapsaktør for sine lokalsamfunn. Dette forutsetter samarbeid mellom fylkesbibliotek, kommuner, UIT Norges arktiske universitet og andre utdanningstilbydere. Dette arbeidet skal samtidig også være en pilot for å utvikle modeller for oppgavefordeling, samarbeidsavtaler og profesjonalitet.
 • Biblioteklederne utvikles som kommunale og bibliotekfaglige ledere gjennom et lederutviklingsprogram.
 • De nordnorske fylkesbibliotekene skal i samarbeid med folkebibliotekene følge opp den nordnorske litteraturstrategien som forventes vedtatt i 2017.
 • Løpende virksomhet med litteratur- og kunnskapsformidling, integreringsarbeid og arenautvikling videreføres og stimuleres.
 • Fylkesbibliotekets tjenester og utviklingsarbeid følger opp handlingsplanen.