Aktive prosjekter

Pågående prosjekt i regi av Troms fylkesbibliotek og kommunene i Troms har fått egne undersider. På undersidene finner dere prosjektsøknader, informasjon om prosjektene og lenker til blogger eller informasjon på bibliotekenes nettsider.

Kunnskapsaktør Prosjektsøknad
Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Barnebibliotek – er kompetanseløft!      Prosjektsøknad
Målet for  prosjektet er å styrke kompetansen innen barnebibliotekarbeid i hele landet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og OsloMet, Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag.

Formidling i bibliotek – aktivitet 2018   Prosjektsøknad         Plan for arbeidet
Prosjektet skal skape arrangementer og aktiviteter i bibliotekene i samarbeid med folkebibliotekene i Troms.

Utstilling om forfatteren Idar Kristiansen
Utstillingen  er laget av Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter, og har vært vist på Senter for nordlige folk i Manndalen fra 6. mai til 25. august. Utstillingen vises på Halti kvenkultursenter i Nordreisa fra 2. september til 31. desember. Fra januar 2018 tilbyr vi den delen av utstillingen som består av 14 plansjer á 1 x 2,1  m til bibliotek i Troms. Det er også laget to filmer + et kort intervju med forfatteren som kan vises på skjerm eller via prosjektor. Disse finnes også på nettportalen til Senter for nordlige folk hvor det er det laget en bred digital presentasjon av Idar Kristiansen som kan vises på en pc i utstillingen. Utstillingen trenger en god del veggplass evt. gulvplass og kan evt. vises i samarbeid med andre aktører. Det vurderes også å lage en digital versjon av utstillingen som kan vises via prosjektor om det interesse for det hos bibliotek i Troms. Kontaktperson Edel Olsen.

Den kvenske og samiske kulturen, og kjærligheten til hjemtraktene, preger forfatterskapet til Idar Kristiansen fra Kåfjord. Hans debutbok Sanger fra en tundra (1957) ble godt mottatt av anmelderne i norsk presse. Diktene slår an tonen for det framtidige forfatterskapet med fokus på natur, folk og kultur på Nordkalotten. 1970 kom Korstog mot Kautokeino, en dokumentarroman av samenes opprør mot øvrighet og sosial urettferdighet. Opprøret kulminerte i et blodig religiøst oppgjør i Kautokeino høsten 1852. Hovedverket i Kristiansens forfatterskap er det romanserien Kornet og fiskene i fire bind, med utgangspunkt i den finske utvandringen til Finnmark og Nord-Troms i siste halvdel av 1800-tallet grunnet. Serien vakte både stor begeistring og intens debatt i sin samtid. For de to første bøkene i serien – Svanevinger i nord (1978) og Den salte åkeren (1979) – fikk han Aschehoug-prisen i 1980, og samme år ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris 1981 for Stiene fører til havet (1980).
I utstillingen møter vi i tillegg maleren, lyrikeren, læreren, journalisten og samfunnsdebattanten. Idar Kristiansen var en produktiv, engasjert og mangesidig kunster. En mann med mye på hjertet.

Bedre bibliotek til barn og unge – Tromsø bibliotek og byarkiv. Treårig.      Prosjektsøknad
Mål for prosjektet er å fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse.Dette skal gjøres gjennom å utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.

Folke-helse-biblioteket – Lenvik bibliotek. Treårig.         Prosjektsøknad
Prosjektet består av to deler. Del en omfatter informasjonskompetanse og kildekritikk og inkluderer kunnskap om hvordan søkemotorer på nett faktisk foretar sine søk, gode kunnskapskilder samt mer kunnskap om forskning og testing av hypoteser. Viktig kunnskap å ha i dagens informasjonssamfunn, men det er lav bevissthet omkring dette. Helse er utgangspunkt og eksempel, men kunnskapen kan også overføres til andre områder. Biblioteket har mye kunnskap om informasjonskompetanse, men denne kunnskapen ikke er særlig synlig for publikum.

Den andre delen er formidling av kunnskap for å gi økt forståelse for forebygging og hva som gir ei god helse. Dette gjøres ved hjelp av samarbeidspartnere og eksterne. Både gjennom ulike arrangement i biblioteket der formidlinga går direkte til publikum og gjennom internett, der vi vil anbefale gode kilder for mer informasjon omkring helse. Denne delen vil bygge opp under biblioteket som en naturlig arena å søke kunnskap på, samt passe inni Kunnskapsparken Finnsnes sin profil.
Om prosjektet på nettsidene til Lenvik bibliotek.

Kvensk bibliotektjeneste. 
I bibliotekplan for Troms er ett av tiltakene å utrede muligheta for å etablere en kvensk bibliotektjeneste. Troms fylkesbibliotek , i samarbeid med Nordreisa bibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og med  Finnmark fylkesbibliotek som prosjekteier,  har gjennomført et forprosjekt som skal avklare et mulig hovedprosjekt om kvensk bibliotektjeneste. Det er nå søkt om midler til et hovedprosjekt. Mer informasjon finnes på prosjektets nettside.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-