Nettsider for folkebibliotekene i Troms

Modell for en bedre digital hverdag – nye nettsider i Troms         Prosjektsøknad
Troms fylkesbibliotek har søkt midler for å legge et felles grunnlag for utvikling av nye nettsider for folkebibliotekene i Troms. Prosjektet skal avklare organisering av drift og utvikling og skape en felles forståelse for hva bibliotekenes nettsider bør inneholde og brukes til. Prosjektet skal forankre tjenesten slik at oppdatering og formidling gjennom nettsidene blir naturlig integrert i det daglige bibliotektilbudet etter at prosjektperioden er over.

Prosjektet skal også undersøke verktøy for å utnytte ressurser på tvers av bibliotekene. Det er en målsetting å øke kompetansen i bibliotekene. Dette gjelder både digital kompetanse og forståelse for hvordan bibliotekenes nettsider kan utvikles for å være en formidlingskanal for å gi bedre bibliotektjenester til innbyggerne.
Dette prosjektet fikk ikke støtte fra nasjonalbiblioteket, men vil bli gjennomført i regi av fylkesbiblioteket likevel.

 

webloft-til-webFylkesbiblioteket startet i 2015 arbeidet med å utvikle nye nettsider for folkebibliotekene i Troms. Prosjektet baserer seg på prosjektsøknaden Modell for en bedre digital hverdag. Etter ett år med kartlegging og diskusjon i arbeidsgruppa ble det bestemt at bibliotekene skulle få nye nettsider basert på Webløft. Vi ønsket å utvikle brukerorienterte nettsider hvor vi ville bedre kvaliteten og opplevelsen for brukerne. Nettsidene er bibliotekets ansikt på nettet, og viser hvilke tjenester biblioteket tilbyr. Bibliotekene har deltatt på workshops og møter der det har blitt diskutert hvordan nettsidene best mulig kan dekke både bibliotekenes og brukernes behov. De har også vært med på lyd/bilde-møter om innhold og tilpassing av sidene. Vi ser at Webløft løser begge deler gjennom brukervennlig plattform og muligheter for utvikling for å tilpasse seg fremtidens bibliotek. Se testside basert på Webløft og utkast til innholdstruktur.

Prosjektet Webløft er støttet av Nasjonalbiblioteket og ble presentert på Biblioteksjefmøtet i 2014.

Det er Gnist design som har designet og utviklet sidene som nå ligger på server hos Troms fylkeskommune.

De fleste av bibliotekene har nå fått nye nettsider. Se oversikt over folkebibliotek i Troms.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er basert på innspel fra biblioteka gjennom tilbakemeldingar, workshop og arbeidsgruppa sitt arbeid med wireframes og informasjonsarkitektur. I kravspesifikasjonen er det lagt vekt på samarbeid og funksjonar. Etter å ha sett på fleire alternativ valgte me å utvikle nettsider i WordPress med utgangspunkt i Buskerud fylkesbibliotek sitt prosjekt Webløft. Webløft var ein av presentasjonane på seminaret om utvikling av nye nettsider.

Me har også henta inspirasjon frå Drammen bibliotek og Voss bibliotek sine nettsider, som begge er utvikla i WordPress.

Utgangspunkt for kravspesifikasjonen:

Prototyper utviklet av arbeidsgruppa våren 2015

Prototype A

Med prototype A har me tatt utgangspunkt i eit fleksibelt oppsett per side. Menyen er kategorisert i større sekkar, for eksempel kategorien Hvem er du? Denne er retta direkte mot publikum. På desse sidene får ein tilpassa informasjon etter kven ein er.  For kategoriane barn, voksen og ungdom er det formidlingstekstar i form av bokomtalar og filmomtalar. Desse er enten produsert av bibliotekarar i Troms eller henta frå anbefalinger.deichman.no. Her har me også lagt inn ynskje om ein funksjon der ein kan ta imot tips frå lånarar, for å skape brukarmedverknad. I lenkefeltet vil det leggast inn aktuelle lenker for dei ulike brukargruppene. I denne modellen er det valt ein nedtrekksmeny. Om det ikkje vert fleire inngangar i menyen kan den også stå oppført loddrett eller vannrett.

Om biblioteket, Våre tjenester og Alt om lån er biblioteka sine informasjonssider om kva biblioteket tilbyr. Lån e-bøker er ei felles inngangsside til E-lån Troms. Lokalhistorie er tenkt å samle fleire ressursar for søk etter lokalhistorie, lokalsamling og slektsforskning.

Prototype B

I denne prototypen er modulane på dei ulike sidene meir fastlåst i same struktur. Menyvalet er breiare slik at ein slepp fleire klikk for å komme fram til det ein ynskjer. Denne typen er avhengig av ein nedtrekksmeny grunna mange val. Inspirasjon er lagt som eit menypunkt og er retta mot målgruppene barn, ungdom og vaksen. Dei andre målgruppene får eigne direkte inngangar frå menyen. Innanfor inspirasjon finn ein, som i forslaget over, omtalar med tekst og bilete frå bibliotekarar eller bokanbefalinger.

Om biblioteket, Våre tilbud, Alt om lån, Lokalhistorie og Lån e-bøker er mykje det samme som over. Studentar, skular og barnehagar og kategorien Ny i Norge har fått eigen inngang i menyen og har som dei andre sidene eit litt anna oppsett.

Prototype A

Prototype B

Etter brukartestinga kjem me til å foreta ein god del endringa og ende opp med anten eit eller to nye forslag som går inn i kravspesifikasjonen.

Workshop med bibliotekene

Lyd/bilde-møter om innhold – oktober 2015

Fylkesbiblioteket holdt lyd/bilde-møter om nettsidene i oktober. Målet var at hvert bibliotek skal komme i gang med å velge ut innhold og arbeide med tekster til sine nettsider.

 • Basert på samtalene med bibliotekene kom vi frem til et felles oppsett av sider. Dette ble sendt ut til bibliotekene 21. oktober 2015. Oppsettet er basert på den tidligere utdelte informasjonsarkitekturen. Hvert bibliotek produserer tekst for sine nettsider og samarbeider med de andre bibliotekene i regionen om det som er felles, for eksempel Lokalhistorie.
 • I november vil det komme innkalling til opplæringskurs og superbrukerkurs.
 • Superbrukere i de ulike regionene er:
  • Region 1: Storfjord, Lyngen, Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa – Åse, Lyngen folkebibliotek
  • Region 2: Lenvik, Berg, Tranøy, Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Ibestad – Rita, Målselv bibliotek og Arne-Harald, Lenvik bibliotek
  • Region 3: Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Kvæfjord – Stein, Salangen folkebibliotek
 • Domener er bestilt, se liste over domenenavn.

Workshop om visjon og personaes – februar/mars 2015

Fylkesbiblioteket og arbeidsgruppa for utvikling av nye nettsider ønsker å invitere til workshop på Finnsnes 16. februar eller Nordreisa 10. mars. Les mer om prosjektet på hovedsiden.

Workshopen er for alle folkebibliotekene i Troms, både dere som ønsker nye nettsider og dere som bare vil gjøre de eksisterende sidene best mulig. Vi vil se på hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for utviklingsarbeidet av nye nettsider. Gjennom workshopen vil vi legge vekt på hvordan bibliotekene skal involveres og komme med sine mål og forventninger til nettsidene. Samtidig vil vi legge stor vekt på hvordan vi skal være brukerorienterte i prosessen.

Se opplegg for dagen og informasjon om påmelding i invitasjonen:

Finnsnes 16. februar 2015 kl. 10.00-15.30

Nordreisa 10. mars 2015 kl. 09.00-16.00 inkl. kurs i E-lån Troms

Oppsummering:

I arbeidet med nye nettsider til folkebibliotekene i Troms inviterte fylkesbiblioteket og arbeidsgruppa til prosjektet til to workshoper. Den første ble holdt på Finnsnes 16. februar, den andre ble holdt 10. mars i Nordreisa. På de to workshopene deltok til sammen 17 bibliotekansatte.

På workshopene gikk vi igjennom forventninger og forestillinger til utviklingen av nye nettsider. Vi ville fokusere på hvilke utfordringer arbeidet og de nye nettsidene kan føre med seg og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at utviklingen skal bli mest mulig vellykket.

Videre skulle deltakerne bli med i en praktisk workshop for å utarbeide et felles webkonsept, eller en felles visjon for hva nettsidene skal være. Nettsidene skal være et samarbeid mellom bibliotekene i fylket, og for at samarbeidet skal fungere må vi være enige i hva nettsidene skal være og hva som skal være målet med dem. Vi begynte med å komme frem til en målsetting: Hva ønsker vi at nettsidene skal formidle av våre tjenester? Hva skal nettsidene gi oss?

Målsetting fra Finnsnes: Synliggjøre faglige tjenester – tilgang til dokumenter lokalt og globalt – arrangement og opplevelse + Vise praktiske opplysninger om biblioteket – kontaktinfo, åpningstider, lånetjeneste.

Målsetting fra Nordreisa: Målet med nettsidene er å friste folk til å bruke bibliotekets tjenester

Etter at målsetting for bibliotekene var bestemt, var det på tide å tenke på brukerne. Hvem er de? Hvar er deres behov? Hva ønsker de å gjøre på nettsidene?

På begge workshopene ble det utviklet tre ulike brukere som skal gi oss et innblikk i brukerens hode og hvilke behov og ønsker de har. Personene kan du lese om i referatene.

Til sist skulle vi utvikle webkonseptet der vi slo sammen vår målsetting med brukerens behov. Denne teknikken er basert på Nina Furu og Webkvalitet AS sin innholdsstyrte utviklingsprosess

Etter noen runder med idèmyldring, diskusjon, avstemming, ny runde med diskusjon og en ny avstemming ble vi enige om disse to visjonene:

Finnsnes: Biblioteket – veiviser og møtested

Nordreisa: Biblioteket – mangfold, informasjon, inspirasjon

Alt som kom frem på workshopene skal med videre i prosessen og være retningslinjene prosjektet og arbeidsgruppa skal ha i utviklinga av nye nettsider for folkebibliotekene i Troms.

Les mer om workshopene i referatene fra Finnsnes og Nordreisa.

Har du spørmål om arbeidet med nettsidene ta kontakt med Trine Mellem

En kommentar

 1. Pingback: Velkommen, 14 bibliotek i Troms! | Webløft

Comments are closed.