Planprosess

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Det har vært en artig, utfordrende og lærerik prosess for alle involverte. For å oppnå en god forankring hos alle de involverte partene i fylket har det gjennom hele planprosessen blitt fokusert på inkludering, medvirkning og utveksling av informasjon og kompetanse. Gjennom informasjonsmøter, regionale møter og arbeidsgrupper har representanter fra kommuneadministrasjonene, folkebibliotekene, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Høgskolebiblioteket i Harstad, dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og andre aktuelle samarbeidspartnere vært involvert i arbeidsprosessen. Nå er planen her og fylkesbiblioteket er godt i gang med å sette den ut i livet sammen med våre samarbeidspartnere.

Under fanen Planprosess fins de ulike stegene i arbeidet, fra første møte med samarbeidspartnerene til evalueringen på slutten. Under hvert steg vil man finne tilknyttede dokumenter og lenker.

Fotograf: Knut Georg Forberg

En ambisiøs tidsplan

•Oppstartsmøte 5. mai 2010
•Vedtak i fylkesrådet om oppstart 29. juni 2010
•4 regionale møter i august og september 2010
•4 arbeidsgrupper jobbet i september og oktober 2010 – avsparksseminar 9. og 10. september 2010
•25. oktober 2010 – arbeidsgruppene legger fram sitt arbeid
•Planen ut til 6 ukers høring 29.11.10 – frist 15. januar 2011
• Vedtak i fylkestinget 15. mars 2011

En styrt kreativ prosess

I og med at tidsplanen var ganske stram var vi veldig opptatt av å ha en ordentlig struktur på arbeidet. Vi var veldig klar på hva vi ville ha ut av hvert møte og forberedte oss godt. Hvert møte hadde gjennomtenkt møteplan, direkte spørsmål til deltakerne, gruppelederne hadde klare mandat og arbeidsgruppemedlemmene klare oppgaver.

I forkant av arbeidet satte vi opp noen grunnleggende forutsetninger for suksess:

  • At planarbeidet er godt forankret hos alle samarbeidspartnerne
  • At kommunene og bibliotekenes ansatte føler eierskap til planen når den foreligger
  • At deltakerne i arbeidsgruppene er sterkt motivert for arbeidet
  • At det er åpenhet i prosessen og at alle holdes løpende orientert om arbeidet
  • At vi tør å tenke nytt

Samisk utgave av Bibliotekplan for Troms 2011-2014:

Romssa girjerádjoplána 2011–2014