Styringsdokumenter

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 er forankret i lov, stortingsmelding og gjeldende regionalt planverk.

Lov om folkebibliotek

§ 1. Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

St.meld. nr. 23 (2008 – 2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Hovudføremålet med denne meldinga er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester. Dette er ei viktig oppgåve som ikkje minst handlar om å styrkje og vidareutvikle ein offentleg møteplass for kultur- og kunnskapsformidling, tufta på demokrati og ytringsfridom.

St.meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Formålet med meldingen er å skissere en strategi for å bevare kulturarv og å realisere visjonen om best mulig tilgang til kulturarven for flest mulig. Det innebærer å iverksette eller støtte pågående tiltak for digital bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av samlingene både i arkiv, bibliotek og museer.

Bibliotekreform 2014

Del I: Strategier og tiltak

Del II: Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur

Hovedsatsingene er samlet innenfor tre mål­områder, det er bibliotekenes innhold og tjenester, deres struktur og organisering samt kompetanse og forskning.

Fylkesplan for Troms 2010-2013

6 Kulturpolitikk

Hovedmål

Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur, idretts- og friluftsliv med vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet.

6.3 Kulturelle møteplasser og kompetanse

Delmål

Alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kultur, idretts- og friluftsliv.

Fylkestingsmelding 2005:2 Det muliges kunst – fylkestingsmelding om kultur 2005 – 2007

Bibliotekene er i Troms viktige kultur- og kunnskapsinstitusjoner som brukes av en stor del av befolkninga. Bibliotekene er møteplasser mellom kulturer og døråpner inn i det norske samfunnet for de som er nye i landet. Skal vi opprettholde og utvikle kompetanse i distriktene, må vi ha en god, desentralisert bibliotektjeneste. Fylkesrådet har et sterkt fokus på bibliotekene som læringsarena.

Fylkesrådet vil følge opp det nyetablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms, med særlig vekt på det samiske og kvenske og på utvikling av en studiesentermodell hvor folkebiblioteket har en sentral rolle.

Regional bibliotekplan for biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 2008-2011 

Overordnet mål for regionalt samarbeid er å sikre befolkningen i Nord-Troms en best mulig bibliotektjeneste. Bibliotekene skal være aktive, kreative og tilgjengelige møteplasser, der innbyggerne i Nord-Troms kan søke inspirasjon, informasjon, kunnskap og rekreasjon.

Forelesningene når fram til studentene i distriktet. Skjervøy folkebibliotek. Fotograf: Wenche Ratama

Regional bibliotekplan for Midt-Troms 2010-2013

Målet er å gi befolkningen i regionen gode og tilgjengelige bibliotektjenester.I dette målet ligger det at befolkningen skal ha lett tilgang til bibliotektjenester av god kvalitet

Regional bibliotekplan for Midt-Troms 2010 – 2013 har tre satsingsområder

Bibliotektjenester i grunnskolen

  • Mål: Alle elevene skal ha tilgang til et velfungerende skolebibliotek

Kultur- og litteraturformidling

  • Mål: Midt-Tromsbibliotekene skal være aktiv innenfor litteratur- og kulturformidling med et særlig ansvar for barn og unge.

Midt-Tromsbibliotekene som læringsarena

  • Mål: Midt-Tromsbibliotekene skal legge til rette for kompetanseheving

Strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2013

Målet med Strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne.