Litteratur i DKS

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, fra 1. til 13.trinn, får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Fylkesbiblioteket har fagansvar for den litterære lomma i DKS. Programtilbudet er i tråd med de nasjonale føringene. I tillegg sikres tilgang til kunst- og kulturopplevelser på samisk og andre minoritetsspråk, og det legges vekt på mangfold knyttet til nordområdene. Folke- og skolebibliotekene skal sikre tilgang til og formidling av litteraturen som er bakteppe for produksjonene som tilbys, og bør være arena for produksjoner i den grad det er hensiktsmessig. Kommunens kulturkontakt, biblioteket og skolen samarbeider om formidlingstilbudet i DKS lokalt.

Fylkesbiblioteket følger opp arbeidet med de lokale planene for DKS gjennom veiledning, kompetanseheving om DKS som helhetlig formidlingsprogram og et fokus på biblioteket som arena for formidling av produksjoner i DKS.

Tromsungdom leser er et litteraturformidlingsprogram med fokus på samtidslitteratur og har vært et årlig tilbud til de videregående skolene i Troms siden 2003. Troms fylkesbibliotek har ansvar for innholdet i programmet som består av en kursdag for norsklærere og bibliotekarer, bokprat med profesjonelle litteraturformidlere på skolene og et forfattermøte.

www.kulturitroms.no
www.denkulturelleskolesekken.no

Kontaktperson Trine Mellem telefon 77 78 82 05