2015 Biblioteksjefmøte

2. og 3. juni 2015 arrangerte vi årets biblioteksjefmøte i Tromsø. Tilstede var ni biblioteksjefer, de ansatte på fylkesbiblioteket og Hugo Rystrøm fra konsulentfirmaet I Pluss. Program

Hovedtema for møtets første dag var hvordan jobbe bedre sammen, med fokus på samarbeid og samhandling og forventninger vi har til hverandre. På dag to hadde vi et gruppearbeid om våre kjerneverdier – hvor vi stilte oss spørsmålet: Hva skal bibliotekene i Troms være? I tillegg ble det lagt fram forslag og diskutert ulike løsninger for den nye bibliotekplanprosessen. På slutten av dagen fikk vi informasjon om prosjektet Folkebibliotekene som litteraturhus, status i nettsideprosjektet og om kommunereformen.

Fylkesbibliotekets oppsummering av biblioteksjefmøtet juni 2015

Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen innledet ved å sette fokus på folkebibliotekfeltet i Troms som en organisasjon. Fylkesbiblioteket har et lovpålagt oppdrag om å ivareta regionale oppgaver og tilrettelegge og bidra til utvikling av bibliotekene, gi råd og veiledning og arrangere møter og kurs. Dette forutsetter et godt samarbeid med kommunene. Kommunene er blitt faglig sterkere og fylkesbiblioteket må endre seg i dette landskapet og tilby tjenester som er tilpasset og ønsket.

Program dag 1

SWOT-analyse
Sammen med konsulent Hugo Rystrøm kjørte vi blant annet en SWOT-analyse med disse hovedspørsmålene:

 1. Hva fungerer godt i samarbeidet mellom bibliotekene og fylkesbiblioteket i Troms?
 2. Finnes det noen smarte grep som kan gjøres for at samarbeidet skal bli enda bedre?

I en SWOT-analyse ser man på interne styrker og svakheter i virksomheten og hvilke muligheter og trusler i en virksomhets omgivelser som påvirker arbeidet. Fylkesbiblioteket fikk tilbakemeldinger på at mange setter pris på nyhetsbrevet og mener det er en bra informasjonskanal. Måten man blir møtt med når man tar kontakt med fylkesbiblioteket trekkes fram, at vi er tilgjengelig, har «lave terskler» er faglig sterk og en viktig koordinator mellom bibliotekene. Som muligheter ble det blant annet påpekt at vi må utnytte hverandres styrker bedre og at kompetanseheving for alle er mulig og viktig. En av bibliotekenes utfordringer er at det skjer veldig mye på en gang og det derfor blir vanskelig å prioritere og koordinere.

Våre forventninger til hverandre
Generelt har vi forventninger om at vi stiller opp for hverandre og er gode kolleger. Det innebærer blant annet at vi alle deler på kunnskap og informasjon og at vi responderer på saker som blir sendt ut. Vi var alle enig om at det er viktig for fellesskapet at alle bidrar og deltar.

Forventninger til fylkesbiblioteket
Bibliotekenes forventninger til fylkesbiblioteket er at vi er der som en god støttespiller, både faglig og økonomisk, at vi fokuserer på kompetanseheving og at vi støtter eller initierer til prosjekter som bringer bibliotekene videre. Man ønsker at fylkesbiblioteket skal ta en mer aktiv rolle i forhold til å synliggjøre bibliotektjenestene opp mot politikerne og regionrådene. Man ønsker seg prosjekter for løsning av felles oppgaver, det er en effektiv måte å få gjennomført og endret noe, men man må ikke ha for mange prosjekter på en gang.

Fylkesbibliotekets forventninger til bibliotekene
Vi forventer at bibliotekene deltar og bidrar i samarbeidet. At man tar kontakt med oss når det er noe man vil ha hjelp til eller lurer på, at man er tydelig på hva man ønsker, kan gjøre og ikke har kapasitet til. For at vår jobb skal gjøre en forskjell er det viktig at man bruker de mulighetene som vi legger til rette for, f.eks. innen utviklingsarbeid,  kompetanseheving og deltakelse i prosjekter.

Fylkesbibliotekets forventinger til seg selv
Vi skal være oppdatert og ha et overblikk. Vi skal opptre med seriøsitet og være klar på hva vi vet og hva vi ikke vet. Vi skal svare på alle henvendelser vi får og være tydelige i forhold til avklaringer og forventninger.

Program dag 2

Viktige suksesskriterier for godt samarbeid – en oppsummering av gårsdagens arbeid

 • Kommunikasjon – vi må gi klare meldinger og tilbakemeldinger, det er lett å snakke forbi hverandre.
 • Vi må ha forståelse for at mye er forskjellig fra kommune til kommune. Det forventes ikke at bibliotekene skal snakke med en stemme.
 • Felles aktivitetskalender.
 • Fellesskapet er viktig – alle må ha forståelse for at deres nærvær er viktig for kollegiet.
 • Vi skal dele våre erfaringer og kompetanse.
 • Hospitering kan være en fin måte å øke kompetansen og kollegasamarbeidet, fylkesbiblioteket kan være en støttespiller i koordinering og finansiering av dette.
 • Fungerende regionsamarbeid gjør bibliotekene sterkere.
 • Det ønskes kompetansetiltak på lederrollen.
 • Forventningsavklaringer er viktig for et godt samarbeid.
 • Vi må sørge for å inkludere og informere dem som ikke er med i arbeidsgrupper eller prosjekter.
 • Å eie prosjekt og utvikling har et potensiale – viktig at bibliotekene er med på å eie det.

Våre kjerneverdier
Vi ønsker å bli enig om hva som er våre kjerneverdier og bruke dem som en inngang til arbeidet med den nye bibliotekplanen. Vi har tenkt å jobbe videre med våre kjerneverdier til høsten og kommer til å bruke forslagene som kom fram på biblioteksjefmøtet som basis når vi sammen bestemmer oss for hva som skal være visjonen for Tromsbibliotekene i framtiden. Her er de forslagene som kom fram gjennom gruppearbeidet vi hadde:

Torg. Biblioteket kan fungere som det torget der ulike mennesker møtes og må akseptere og erfare at man er ulike og har ulike verdier og likevel skal leve side om side og akseptere hverandre.

Vannhull. Oppgavene og tjenesten folk trenger. Infrastruktur og kompetansebygging. Møte med ideer og perspektiver vi kan gi.

Kompetent guiding. Ikke nok å ha, må også formidle.  «Ikke være på hælen, men på hugget.» Folk erfarer at dette er det jeg trenger. Se brukerne der de er.

Bygge sosial kompetanse

Bygge kulturell kompetanse

Kunnskap og læring

= det dugende mennesket

Port mot verdens kunnskap – «Det deltakende mennesket»

 • Biblioteket er et mangfoldig møtested og skaper sterke lokalsamfunn
 • Biblioteket er en veiviser til informasjon og kunnskap, og en kilde /ressurs til informasjon og digital kompetanse
 • Biblioteket legger til rette for opplevelser i fellesskap og aleine
 • Biblioteket bidrar til leseforståelse

Forslag til ny bibliotekplanprosess
Vi hadde først en kort gjennomgang om den forrige planprosessen. Noe av det vi fikk tilbakemeldinger på var hvordan man har brukt bibliotekplanen i kommunene og tanker om arbeidsprosessen. Man så tilbake på den forrige runden og mente den hadde vært arbeidskrevende – men nyttig. Mye har blitt gjennomført og oppnådd disse årene og flere trakk fram at bibliotekplanen har vært nyttig å bruke i egen kommune. Man ønsker seg en endra bedre forankret plan i neste omgang, en som føles «mer våres».

Det ble lagt fram en del forslag til hvordan den nye planprosessen kan kjøres, uten at vi kom fram til noen konklusjoner i denne omgang. Vi har et ønske om å involvere bredt også denne gangen og foreslår en arbeidsgruppe satt sammen av en person fra hver region og to fra fylkesbiblioteket. Vi diskuterte muligheten for frikjøp av de som er regionsansvarlige og folk var positive til det, men det avhenger av at noen har kapasitet til å bli frikjøpt.

Vi ser at det kan være mulig å ha egne lokale eller regionale mål, det vil si at ikke alle tiltak trenger å ha like stort fokus i alle regionene eller bibliotekene.

Forslag til fremdriftsplan

 • Steg 1: Juni 2015 – Biblioteksjefmøtet
 • Steg 2: Juni-September 2015 Fylkesrådssak om oppstart av planprosess, diverse avklaringer internt og eksternt, nedsette arbeidsgruppe, infobrev til kommunene
 • Steg 3: Oktober 2015 – Regionale informasjons- og oppstartsmøter
 • Steg 4: November 2015 – Mars 2016 – Arbeidsgruppa jobber
 • Steg 5: April 2016 – Høring planutkast
 • Steg 6: Juni 2016 – Sak til Fylkestinget – vedtak