Vellykket seminar om digital veiledning og personvernloven

Gjertrud Strand Sanderød fra KS på talerstolen i fylkestingssalen

Gjertrud Strand Sanderød fra KS.

Torsdag 5. april arrangerte Troms fylkesbibliotek et seminar om digital veiledning og personvernloven hvor biblioteksjefene og deres kommunale ledere var invitert.  Dette seminaret avsluttet vårt arbeid i Troms innenfor Digidel-programmet.

Fylkesbiblioteket mottok midler i Digidel-programmet og gjennomførte våren 2017 fire regionale seminarer for ansatte i folkebibliotek. Seminarene ble holdt i samarbeid med NAV, Skatt Nord og Sparebanken Nord-Norge, hvor etatene presenterte sine digitale tilbud rettet til publikum, og en felles samling høsten 2017 hvor vi gjennomgikk åpne læringsressurser på nettet, blant annet iKomp, som er UIT Norges arktiske universitets læringsressurs for informasjonskompetanse.

Gjertrud Strand Sanderød fra KS fortalte om Digihjelpen som er en videreføring av regjeringens satsningsprogram for å øke innbyggernes digitale deltagelse og kompetanse – Digidel, som gikk fra 2015-17. Digihjelpen er en håndbok for kommunene som vil gi et tilbud om dette til sine innbyggere.

Både Digidel og Digihjelpen er forankret i Meld. St. 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge», hvor det blant annet pekes på kommunenes folkebibliotek som en arena der digital veiledning og opplæring kan foregå.

Biblioteksjef Mette Westgaard og kommunalsjef Håvard Haug fra Ringsaker kommune fortalte om hvordan de har jobbet internt i kommunen for sammen å gi sine innbyggere et godt tilbud.

Fylkesarkivar, og personvernombud i Troms fylkeskommune, Hilde Lange, avsluttet dagen med å orientere oss om den nye personvernloven.

Seminaret ble strømmet og kan sees her. I ettertid ser vi at det var mer enn 30 personer som så på livestrømmen.