Hvor kan man søke midler?

Det kan søkes midler til mindre eller større prosjekter.

Under følger en oversikt over instanser hvor man kan søke midler.


Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek.

Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av institusjoner. Kriterier for tildeling er nærmere beskrevet på nettsiden.

Formidlingsprosjekter

Norsk forfattersentrum – Medlemsfondet

Norsk kulturråd Litteraturformidling.

Fritt Ord – Bibliotekprosjekt.
Søknadsfrist 27. juni 2017 – Informasjon ligger under Fritt Ord, nyheter.

Større prosjekter

Regionalt utviklingsprogram (RUP)
Eksempler på prosjekter som har mottatt RUP
– Framtidas Kunnskapsarene
– Samhandling i Kunnskapsparken
– Vertskommunesamarbeidet

Følgende søkeinstanser krever samarbeidspartnere

Nordisk kulturfond
Fondet gir støtte til prosjekter som involverer minst tre nordiske land og prioriterer prosjekter av engangskarakter.
Fondet har fire fokusområder i tillegg til temasatsinger annethvert år.

  • Barn og unge
  • Mangfold og inkludering
  • Nordiske nabospråk
  • Tynt befolkede områder

Barentssekretariatet
Støtte gis til prosjekter som involverer norske og russiske samarbeidsparter.