Framtidas kunnskapsarena     

 Prosjektsøknad

Prosjektet Framtidas kunnskapsarena er et utviklingsprosjekt i Nord– Troms. Nord-Troms har små kommunesentra som ligger langt fra hverandre og med spredt bosetning utenom sentrumsområder i daler, langs fjorder og på øysamfunn. Områdets historie er preget av et tre stammers møte mellom samer, kvener og nordmenn, den sterke fornorskningspolitikken og senere revitaliseringen av samisk og kvensk språk og kultur. I mange av regionens barnehager og skoler blir det i dag gitt undervisning i samisk og finsk. Bibliotekene ønsker å framheve regionens historie.

Bibliotekene i Nord-Troms består av syv faste enheter og en bokbuss som hovedsakelig er finansiert gjennom midler fra Sametinget.

Hovedmål for prosjektet er et ønske om å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena.

Bloggen Framtidas kunnskapsarena     Prosjektrapport   Metodehåndbok del 1-2  Metodehåndbok del 3-5