Oppstart av bibliotekplan for Troms vedtatt

Her tegnes og forklares det

Sånn kan vi se for oss deler av arbeidet med den nye planen.

Fylkesrådet gjorde vedtak om oppstart av bibliotekplan for Troms i møte 2.11.15 noe som betyr at fylkesbiblioteket kan starte opp arbeidet med planen. Dette blir en regional plan som utvikles i tråd med Plan og bygningsloven, noe som innebærer at det skal utvikles et planprogram som avklarer plantema, framdrift, prosess og medvirkning. Planprogrammet blir tidligst vedtatt innen utgangen av året, og blir sendt på høring til kommuner og andre berørte parter umiddelbart etterpå. Brei involvering i planprosessen er avgjørende for et godt resultat, vi informerer og inviterer nærmere når planprogrammet er klart. Planarbeidet vil også denne gangen ledes av Marit A. Somby.