Juni 2015

 Fylkesbiblioteket informerer juni 2015 copy

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Troms fylkesting behandlet i sak 44/15 status og utfordringer for folkebibliotekene i Troms og vedtok å oppfordre kommunene til at de i arbeidet med kommunereformen må ivareta hensynet til at befolkninga generelt og barn spesielt skal få gode og tilgjengelige bibliotektjenester. Saka oversendes kommunene med kopi til bibliotekene.

Fylkesmannen i Troms og KS arrangerte 27. mai en dagskonferanse om kommunereformarbeidet. Hensikten med konferansen var å gi ny innsikt i ulike deler av reformarbeidet med bl.a. vekt på lokaldemokrati, innbyggerhøringer og erfaringer fra tilsvarende prosesser i andre deler av landet. Status og utfordringer for den enkelte kommune skal være avklart våren 2015, her bør bibliotektjenester som en lovpålagt oppgave inngå. Se presentasjoner fra konferansen på ressurssidene.

Takk for innsatsen og god sommer!

NYTT OM E-LÅN
Fylkesbiblioteket og Tromsø bibliotek og byarkiv hadde et møte med Biblioteksentralen i mai. Vi har lagt ut et lite referat fra møtet på ressurssiden. Se også Kulturdepartementets utredning om E-bøker og utlån i bibliotek.

STATUS NYE NETTSIDER
Valget på teknisk løsning av nye nettsider er WordPress. Sidene utvikles i samarbeid med Webløft. Kravspesifikasjonen er klar og det blir hentet inn tilbud på design i løpet av sommeren. I september blir det arrangert workshop for innhold og tekst på nettsidene. Sted og dato sendes ut sammen med invitasjon i august.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Det har nå gått femten måneder av prosjektperioden på tre år. På ressurssidene under Litteraturhus finner dere informasjon om prosjektet.
Vi minner om:

IBBYS HØSTKURS
Datoene til høstens kurs i barne – og ungdomslitteratur er fastsatt. Invitasjon kommer til høsten.

  1. november – Lenvik bibliotek
  2. desember – Tromsø bibliotek og byarkiv

Dato for Nord-Troms kommer.

REFERAT FRA BIBLIOTEKSJEFMØTET
Hovedtema for møtets første dag var hvordan jobbe bedre sammen, med fokus på samarbeid og samhandling og forventninger vi har til hverandre. På dag to hadde vi et gruppearbeid om våre kjerneverdier – hvor vi stilte oss spørsmålet: Hva skal bibliotekene i Troms være? Les fylkesbibliotekets referat på ressurssidene.

LITTERATURPROGRAM PÅ SOMMERENS FESTIVALER
Riddu Riddu arrangeres 8-12. juli i Manndalen og Márkomeannu arrangeres 23-25. juli i Evenes. Begge festivalene tilbyr også i år sitt publikum festivalbibliotek og litteraturarrangement. Mer informasjon i vår arrangementskalender.

SOSIALE MEDIER
Følg oss på https://twitter.com/tromsfylkesbibl og https://www.facebook.com/tromsfylkesbibliotek

E-BOKPLAKATER JUNI
Det er laget formidlingsplakater for både ungdom og voksne for juli. Disse ligger på ressurssiden.

ARRANGEMENTER
8. – 11. juli Riddu Riddu, Kåfjord
23. – 25. juli Márkumeannu, Skånland
23. august Mitt Afrika. Opplevelser fra sykkelsetet, Skånland
28. august Møte om arrangement, Harstad

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.