Februar 2015

Fylkesbiblioteket informerer februar 2015 copy

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Prosessen omkring kommunereformen er i gang i alle kommuner. I løpet av første halvår 2015 skal kommunene ha vurdert status, utfordringer og hvilke løsninger de vil utrede videre.  Bibliotektjenesten er en lovpålagt oppgave som må ivaretas i dette arbeidet. For å sikre at framtidige bibliotektjenester blir vurdert ut fra befolkningas og lokalsamfunnenes behov, og ikke bare med tanke på en minimumsløsning ut fra lovens pålegg, er det nødvendig at biblioteksjefene og biblioteksamarbeidene bidrar med kunnskap om bibliotekets virksomhet, resultat og potensial. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer fylkeskommunen seminaret:

KULTURFORUM TROMS
– et lunsj til lunsj-seminar om kulturens plass i kommunereformen og gevinsten i regionale og lokale samarbeid.  Seminaret vil gi kunnskap om reformprosessen, eksempler på samarbeid over kommunegrenser, også med bibliotekeksempler, og er absolutt relevant for bibliotek. Vi håper mange kan delta og at mange blir involvert i reformarbeidet i egen kommune.

Hvor og når: Kunnskapsparken Finnsnes 16.-17. april 2015

Mer informasjon om seminaret i vår aktivitetskalender

Mer informasjon om prosessen i Troms og i den enkelte kommune på fylkesmannens nettsider

BIBLIOTEKSJEFMØTE 2. OG 3. JUNI
2. og 3. juni inviterer vi til biblioteksjefmøte i Tromsø. Vi kommer tilbake med mer informasjon i kommende nyhetsbrev, men hold av datoene allerede nå.

PÅMINNELSE – INVITASJON TIL BIBLIOTEKCAMP
Dere inviteres herved til et møtested og et kreativt verksted for bibliotekansatte i de tre nordligste fylkene. Benytt sjansen til å utveksle erfaringer med kolleger fra alle de tre nordligste fylkene. Les mer på http://bibliotekcamp.no/

INNSPILL TIL NASJONAL KVENSK BIBLIOTEKTJENESTE
Fylkesbibliotekene i Finnmark og Troms, Nordreisa bibliotek og UB Tromsø er i gang med et forprosjekt om en nasjonal kvensk bibliotektjeneste. Prosjektet ønsker dialog med relevante organisasjoner, institusjoner og miljøer, og inviterer derfor folkebibliotek i Troms som ønsker å bidra i arbeidet til et innspillsmøte i Vadsø torsdag 26. mars i Vadsø. Se invitasjon og prosjektsøknad. Her legges også ut møtereferat og detaljert program for innspillsmøtet.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Det blir forfatterbesøk
  av Gaute Heivoll, forfatteren av blant annet De fem årstidene (2014) Over det kinesiske hav (2013) og Før jeg brenner ned (2010) i uke 43.
Det blir også forfatterbesøk i uke 46. Navn på forfatter kommer etter hvert. Dere som ønsker besøk tar kontakt med aud.taga@tromsfylke.no.

Prosjektet disponerer midler til å utvikle møte- og formidlingsarenaen i folkebibliotekene. Ta kontakt med prosjektlederen hvis dere har planer om tiltak. Ring gjerne 77788223. Dette vil også bli tatt opp på de regionale møtene i mars-april. Frist for å melde inn tiltak er 1. mai 2015.

Regionale møter om arrangement og nettverksbygging vil bli arrangert i mars og april. Det er utarbeidd huskeliste som en enkel hjelp til arbeidet med arrangementer. Det er også laget en mal for rapportering som skal brukes av alle som har hatt arrangement i regi av litteraturhusprosjektet. Rapporten skal sendes inn så snart som mulig etter arrangementet.

VI FEIRER BIBLIOTEKROM I TROMS
Tirsdag 24. mars kl 14.00 vil det bli en markering i forbindelse med avslutning av prosjektet. Hovedmarkeringen vil være på Fylkeshuset i Tromsø. Vi arbeider med å få på plass markering i noen av prosjektkommunene.

E-BOKPLAKATER MARS
E-bokplakaten med anbefalinger for mars finner dere som vanlig på ressurssiden. Det er også laget en plakat for påskebøker.

ARRANGEMENTER
6. mars              Litteraturkonfereansen Ord i spor, Narvik
6. – 20. mars     Forfatterbesøk Bjørn Sortland og Ingvild Solstad-Nøis, vgs i fylket
9. mars            Fagforum for bibliotekansatte i Midt-Troms, Målselv
9. mars           Biblioteksjefmøte i Midt-Troms, Målselv
10. mars          Kurs i e-lån og workshop nye nettsider, Storslett

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.