Lederutvikling

Troms fylkesbibliotek tilbyr fra høsten 2019 et to-årig lederutviklingsprogram for bibliotekledere. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo Met og konsulentfirmaet Mind AS. Det er tatt opp 13 studenter som starter opp i september 2019 og avslutter våren 2021.

Leverandørene og fylkesbiblioteket samarbeider tett for å sikre en god og helhetlig koordinering og samkjøring av studiet, gjennomføring og oppfølging av studentene.

Ønsket resultat etter endt videreutdanning er at deltakerne skal ha styrket sin lederkompetanse og rolleforståelse. Lederutviklingsprogrammet skal gi lederne et helhetlig blikk for bibliotekvirksomheten og styrke dem i arbeidet med å gjøre bibliotektjenestene synlig som ressurs i kommunen. Deltakerne skal få bedre evne til å lede og utvikle bibliotek gjennom fokus på bibliotekenes samfunnsoppdrag og økt institusjonsforståelse. Det er også et ønske om å skape et sterkere faglig fellesskap i fylket/regionene gjennom lederutviklingsprogrammet og å øke samhandlingen i og mellom kommunene.

Det forventes at kommunen er behjelpelig med å skape en god tilrettelegging for studenten slik at studiet kan gjennomføres og at man dekker vikarutgifter når studenten har obligatoriske samlinger/webinar. Det forutsettes at kommunen gir studenten fri til eksamen, det er også ønskelig at man gjør avtaler om studie/lesetid. Kommunen dekker reise og opphold i forbindelse med de fysiske samlingene.


Oslo Met leverer fire fagmoduler:

 1. Biblioteket i samfunnet – 10 studiepoeng – Oppstart høsten 2019
 2. Lederrollen og styringsgrunnlag – 10 studiepoeng
 3. Ledelse gjennom utvikling og samarbeid – 10 studiepoeng
 4. Ledelse i offentlig sektor – 10 studiepoeng

Faglærer Jamie Johnston vil ta kontakt med studentene i august for å avklare forventninger med mer. Det vil bli laget spørsmål knyttet til hver forelesning som legges ut i Canvas. Det forventes at studentene er aktiv og kommenterer på et visst antall spørsmål. Det lages også en oversikt over hvilket pensum som er knyttet til hvilken forelesning.

Mind AS vil følge studentene gjennom hele studieløpet og støtte deres personlige lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng med fagmodulene og studentenes arbeidshverdag for å forankre og implementere kunnskapen gjennom praktisk trening og øvelser. Mind sitt oppdrag i studiet er også å motivere til at studentene samhandler godt og at alle kommer seg igjennom studieforløpet på en god måte.

Det individuelle løpet der studentene sammen med Mind jobber fram en treningsplan tas i hovedsak de to første semestrene, høsten 2019 og våren 2020.

Studentene må informere sin nærmeste leder om at de er i denne utviklingsprosessen og at lederen er ønsket med på en «treparts-samtale» våren 2020.

Individuell oppstartssamtale med hver enkelt student tas i uka hvor vi har oppstartsseminaret – uke 36 og i de påfølgende ukene. Dette avklarer vi med hver og en i august. Det er ønsket at studentene fra Finnmark tar samtalene når de er i Tromsø i uke 36.

Oppstart høsten 2019 – viktige datoer

3.-5. september 2019 – Obligatorisk oppstartsseminar i Tromsø. Tidsramme og program
30. oktober 2019 – Halvdags webinar med lærer Jamie Johnston
20. november 2019 – Halvdags webinar med lærer Jamie Johnston
3.-6. desember 2019 – Hjemmeeksamen

Arbeidskrav og anslått tidsbruk – Høsten 2019:

 • Obligatorisk oppstartsamling 3 dager
 • To halvdags webinarer 3 – 4 timer med lærer og medstudenter
 • 2 timers individuell oppstartsamtale og videre individuell oppfølging fra Mind AS (tidspunkt avklares med Mind)
 • Gruppearbeid, veiledning og selvstudium
 • Tre-dagers hjemmeeksamen

Annet

 • Vi foreslår en kort samling for studentene under biblioteksjefmøtet 16. og 17. oktober 2019. Ledet av Troms fylkesbibliotek – slik at studentene kan snakke sammen og dele erfaringer så langt.
 • Vi kan også legge opp til et kollokvium når de er her for å delta på samling i kunnskapsaktørprosjektet 26. og 27. nov. (Hvis vi finner tid og interesse for det). 
 • I tillegg vil fylkesbiblioteket invitere til felles diskusjonsfora på lyd/bilde (frivillig deltakelse) gjennom semesteret – med diskusjon av f.eks. spørsmål knyttet til forelesningene.
 • Midtveis-samling sammen med Mind i forbindelse med biblioteksjefmøtet våren 2020. Dato og sted ikke satt.

Modul 1: Biblioteket i samfunnet

 • Pensum 700 sider + 200 sider egenvalgt pensum
 • 10 innspilte forelesninger på ca. 10 minutter
 • To arbeidskrav: Et blogginnlegg (ca. 2000 tegn) og et selvvalgt skriftlig arbeid (ca. 20 000 tegn)

Emneplan med pensumliste
Oversikt over videoforelesninger

Studentene har følgende nettside om Canvas: https://student.oslomet.no/canvas  De av dere som ikke har benyttet Canvas tidligere kan gjerne ta en kikk på introduksjonsvideoen som ligger her.