Lederutvikling

Troms fylkesbibliotek tilbyr fra høsten 2019 et to-årig lederutviklingsprogram for bibliotekledere. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo Met og konsulentfirmaet Mind AS. Det er tatt opp 13 studenter som starter opp i september 2019 og avslutter våren 2021.

Leverandørene og fylkesbiblioteket samarbeider tett for å sikre en god og helhetlig koordinering og samkjøring av studiet, gjennomføring og oppfølging av studentene.

Ønsket resultat etter endt videreutdanning er at deltakerne skal ha styrket sin lederkompetanse og rolleforståelse. Lederutviklingsprogrammet skal gi lederne et helhetlig blikk for bibliotekvirksomheten og styrke dem i arbeidet med å gjøre bibliotektjenestene synlig som ressurs i kommunen. Deltakerne skal få bedre evne til å lede og utvikle bibliotek gjennom fokus på bibliotekenes samfunnsoppdrag og økt institusjonsforståelse. Det er også et ønske om å skape et sterkere faglig fellesskap i fylket/regionene gjennom lederutviklingsprogrammet og å øke samhandlingen i og mellom kommunene.

Det forventes at kommunen er behjelpelig med å skape en god tilrettelegging for studenten slik at studiet kan gjennomføres og at man dekker vikarutgifter når studenten har obligatoriske samlinger/webinar. Det forutsettes at kommunen gir studenten fri til eksamen, det er også ønskelig at man gjør avtaler om studie/lesetid. Kommunen dekker reise og opphold i forbindelse med de fysiske samlingene.

Oslo Met leverer fire fagmoduler som hver gir 10 studiepoeng:

  1. Biblioteket i samfunnet
  2. Lederrollen og styringsgrunnlag
  3. Ledelse gjennom utvikling og samarbeid
  4. Kommunale virksomhetsledere i samspillet mellom politikk og administrasjon