Bibliotek og kommunereformen

Biblioteksjefen i Lenvik presenterer vertskommuneprosjektet.

Biblioteksjefen i Lenvik presenterer vertskommuneprosjektet.

Seminaret Kulturforum 2015 16.-17 april på Finnsnes viste at kultur, inkludert bibliotek, i liten grad har vært tema i kommunenes arbeid med kommunereformen. Det var likevel tydelig fra både politisk hold og fra representanter fra kommuneledelse, at kommunenes ansvar for kulturtjenester må ivaretas i reformarbeidet. Kommunene skal i løpet av våren 2015 utrede status, i dette inngår både eksisterende tjenester og ressurser, men også mangler og behov. De som understreket at kultur må med i dette bildet var også klar på at fagfolk i kultursektoren må kontakte sin kommuneledelse som arbeider med statusbildet, og dele sin kunnskap om status og behov på eget fagfelt. Ikke- lovpålagte tjenester kontra lovpålagte tjenester var også tema, og det er vesentlig å understreke at kommunene har et lovpålagt ansvar for bibliotektilbudet til innbyggerne.

I spørreundersøkelse om kommunereformen som Bok og bibliotek gjennomførte i vår, svarte flertallet av fylkesbiblioteksjefer ja på spørsmålet om det vil bli bedre bibliotek med større kommuner. Resultatet kan brukes som argument for kommunesammenslåing.
Biblioteksamarbeid mellom kommuner i Troms har vist at større enheter gir flere fordeler enn ulemper. Store enheter har potensial i seg til å gi bedre tjenester, men det er ingen automatikk i at større blir bedre. Ordlyden i bibliotekloven gjør at eventuelle kommunesammenslåinger kan medføre ei rasering av bibliotektilbudet. Det hele avhenger av politisk vilje. Politisk vilje avhenger igjen av at politikerne tror og vet at bibliotek har noe for seg. For at biblioteket skal være ønsket, må det være relevant og synlig.

Målsettinga for kommunereformen, formulert i kommuneproposisjonen (Prop.95 S 2013-1014) sier at kvaliteten på tjenestene skal være likeverdige over hele landet. Proposisjonen angir også kriterier for å måle om kommunene ivaretar sine roller. Disse innebærer både tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse. Nødvendighet av et fagmiljø understrekes også. Forutsatt at reformen er begrunnet i et ønske om å gi bedre tjenester, ikke bare å spare penger, har den potensial i seg til å gi bedre bibliotektjenester.

Risiko for rasering av bibliotektjenesten dukker opp hvis man i de nye enhetene ser bort fra premissene i reformen om fagmiljøer og tjenester der folk bor, men ensidig legger vekt på at bibliotekloven skal innfris, og forveksler ansvaret for folkebibliotek i kommunen med ansvaret for et rom med bøker. Da kan man risikere at tjenestene blir både sentralisert og rasert. Det alternativet er heller ingen direkte konsekvens av større enheter.

Proposisjonen påpeker at «bosettingsmønsteret og hensynet til innbyggernes ønske om nærhet til tjenesten kan gjøre det vanskelig å hente ut stordriftsfordeler». I Vertskommunesamarbeidet i Senja-kommunene har man greid å ta vare på begge deler, både stordrift og nære tjenester. Lenvik kommune er vertskommune for Berg og Tranøy. Det innebærer at bibliotektjenesten i de små kommunene ledes av et sterkt fagmiljø i Lenvik, får tilgang på fellestjenester, innlemmes i et større utviklingsarbeid og nyter dermed godt av stordriftsfordeler. Lokalt er det små enheter. De små enhetene har et begrenset tilbud i forhold til et vanlig lite kommunalt bibliotek. Men i motsetning til en vanlig liten enhet, som gjør litt av alt og ingenting virkelig godt, er disse skreddersydd til for noen tjenester. De små enhetene er forankret i skolen, og har i tillegg et bredt samarbeidsnettverk. I Berg ble biblioteklederen årets integrator i 2014, utlånet av bøker til barn er mer enn fordoblet siden 2012 og er nå himmelhøyt over gjennomsnitt ikke bare for landet, men også for Troms. Dette er en modell som er planlagt i detalj, og som kan adopteres for de minste plassene i nye sammenslåtte kommuner.

Begrunnelse for bibliotektjenester.
Den nye bibliotekloven stiller nye konkrete krav til bibliotekene og gir samtidig bibliotekene et større handlingsrom. Loven innebærer en forpliktelse til aktiv formidling, og den stiller krav om at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt.
Statistikk er en måte for bibliotekene å vise relevans på. Utfordringa nå er at vi ikke nødvendigvis teller alt det som er vesentlig ved virksomheta, men det som er lett å telle. Kvalitet er vanskelig å måle.
Forskning er en annen kilde til kunnskap. Danmark lanserte ved siste årsskifte rapporten Bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi. Den beregner at bibliotekene skaper verdi for opp i mot 2 milliarder kroner av bruttonasjonalproduktet (BNP) i året ved å styrke pri¬mært barns leseferdighet. Det svarer til 0,1 prosent av BNP. Gjennom stimulering av leseferdighet finner de at bibliotekene øker sannsynligheten for at det enkelte barn i siste instans utdanner seg videre enn de ellers ville gjort. Mere utdannelse hever det generelle utdannelsesnivået i Danmark, som igjen fører til høyere produktivitet og lønninger.
Den blodferske rapporten, basert på et nordisk materiale, om Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse peker på biblioteket som den enkeltaktøren som best kan fylle hullet i den digitale deltagelsen, og på at det her er et stort potensial.

Undersøkelsen i Bok- og bibliotek konkluderer med at fylkesbiblioteksjefene tror at utlån fortsatt blir viktigst. Jeg tror at kompetansen blir viktigst, men kompetanse var ikke et mulig svaralternativ i undersøkelsen. Kompetansen til å finne fram til rett informasjon/kunnskap/litteratur er en bibliotekarspesifikk kompetanse som bibliotekarer har mer av enn andre yrkesgrupper. I tillegg vil kompetanse til å formidle litteratur og kultur, og kompetanse til å sette bibliotekrommet i arbeid for å gjøre biblioteket til møteplass og arena for offentlig samtale og debatt være nødvendig. Med større fagmiljøer i større enheter kan det bli mulig å utvikle flere flerfaglige miljøer for bibliotektjenester, som i enda større grad kan gjøre biblioteket i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget.

Birgit Larsen, mai 2015