Kommunale virksomhetsledere i samspillet mellom politikk og administrasjon

Modulen starter opp våren 2021. 

Med forbehold om endringer. Mer informasjon kommer etter hvert.

Fra emneplanen
Emnet omhandler virksomhetslederes rolle i kommunen, med særlig fokus på deres faglige handlingsrom i samspillet med administrativ og politisk ledelse. I emnet legges det vekt på at virksomhetsledere skal forstå sin og virksomhetens rolle i det politiske administrative systemet.

For å kunne reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til virksomhetsledernes rolle som fagleder, er det viktig å forstå administrasjonens og de tjenesteytende virksomhetenes plass i den lokaldemokratiske styringskjeden. Emnet vil derfor ta utgangspunkt i hvordan (lokal)demokratiet kan forstås som en styringskjede der forholdet mellom politikk og administrasjon er ett av leddene i denne kjeden.

Tematisk vil emnet også legge stor vekt på hvordan variasjoner i organiseringen av politikk og administrasjon i kommunene kan påvirke virksomhetsledernes handlingsrom, og slik også prioritering og synlighet av virksomhetens oppgaver. I tillegg vil virksomhetens plass i spenningsfeltet mellom statlig styring og kommunal autonomi bli berørt. 

Viktige datoer
28.-29. januar 2021 – Oppstartsseminar i Tromsø

Arbeids- og undervisningsformer:
Arbeidsformene vil være en fysisk samling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende to arbeidskrav være godkjent:
* Casebeskrivelse. Caseoppgaven gis tidlig i semesteret. Omfang ca 1,5 sider/ ca 3500 tegn)
* Presentasjon av caset i webinar for diskusjon. Omfang ca 15 minutter.

Eksamen
Eksamen er en 72 timers individuell hjemmeeksamen. Casebeskrivelsen fra arbeidskravet kan brukes som grunnlag i eksamensbesvarelsen. Besvarelsen skal ha et omfang på 5-6 sider (11500 – 14000 tegn inkludert mellomrom).


Tentativ pensumliste
Jacobsen, Dag Ingvar. 2020. Perspektiver på kommune-Norge. En innføring i kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. 2. utgave ISBN: 9788245033410 Ca. 260 sider

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (red.) 2020. Folkevalgt og politisk leder. Cappelen Damm. ISBN-13 (15) 978-82-02-65231-9.  Open Access https://doi.org/10.23865/noasp.80  Ca.175 sider

Stigen, Inger Marie, Kristoffer Kolltveit og Marte Slagsvold Winsvold. 2018. Fra valg til velferd.  Innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Cappelen Damm. Kapittel 1-3, og 7-8. Ca 100 sider ISBN/EAN: 9788202529406. Også tilgjengelig på ALLVIT

Winsvold, Marte (red.) 2013. Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport 2013:24. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Kap 1-2, og 8. Ca. 45 sider

https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/veier-til-god-lokaldemokratisk-styring.pdf

Totalt ca. 600 sider.