Litteratur i DKS

Den kulturelle skolesekken

St.meld.nr.8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida sier at Den kulturelle skolesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal sikre alle barn tilgang til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser gjennom hele skoleløpet. Turneorganisasjonen Kultur i Troms organiserer tilbudet på regionalt nivå. Fylkesbiblioteket har fagansvar for den litterære lomma i DKS. Programtilbudet er i tråd med de nasjonale føringene. I tillegg sikres tilgang til kunst- og kulturopplevelser på samisk og andre minoritetsspråk, og det legges vekt på mangfold knyttet til nordområdene. Folke- og skolebibliotekene skal sikre tilgang til og formidling av litteraturen som er bakteppe for produksjonene som tilbys, og bør være arena for produksjoner i den grad det er hensiktsmessig. Kommunens kulturkontakt, biblioteket og skolen samarbeider om formidlingstilbudet i DKS lokalt.
Fylkesbiblioteket følger opp arbeidet med de lokale planene for DKS gjennom veiledning, kompetanseheving om DKS som helhetlig formidlingsprogram og et fokus på biblioteket som arena for formidling av produksjoner i DKS.

www.kulturitroms.no
www.denkulturelleskolesekken.no

Foredrag om litteraturformidling i DKS og bibliotek på nettverksmøte for DKS-kontakter 19. april 2016.

Kontaktperson Trine Mellem telefon 77 78 82 05