Ressursside for bibliotekene i Troms

Dette er fylkesbibliotekets ressursside for alle som jobber med bibliotek i Troms! Siden skal utvikles av folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i fellesskap. Her kan bibliotekene i fylket finne inspirasjon og informasjon, vise fram det de gjør og dele erfaringer.

Søkekurs for bibliotekansatte

Torstein Låg fra UB lærer bort gode metoder for faglitteratursøk

Som en del av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsarena skal regionkontaktene legge til rette for søkekurs for bibliotekansatte i sin region. Torsdag og fredag i forrige uke ble det gjennomført kurs for ansatte ved Tromsø bibliotek og byarkiv med deltakere også fra Harstad bibliotek og Troms fylkesbibliotek.

Temaene som ble gjennomgått var kildekritikk og søketeknikker, innlån og fornying i Oria, faglitteratursøk  og en innføring i Open Access og Munin. Kursene var lagt opp med både forelesninger og øvelser.

Så nå er kursdeltakerne enda bedre rustet til å veilede brukerne på disse områdene. Etter jul vil det bli holdt søkekurs i de andre regionene i Troms.

Veiledning i digital kompetanse

Digital kompetanse er viktigere enn noen gang. Alle områder i samfunnet påvirkes av den digitale utviklingen og det er derfor viktig at alle i Norge har den digitale kompetansen som trengs. Biblioteket er at sted som kan tilby opplæring i digital kompetanse til innbyggerne.

Digidel.no et nettsted som inneholder gratis ressurser for de som skal holde kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. En nyhet her er Datasjekken, et hjelpemiddel for å kartlegge digital kompetanse. Dette kan være nyttig når man planlegger kurs. Man kan også teste sine egne digitale ferdigheter på Kompetanseporten og finne ut hvor man trenger mer påfyll. Digidel driftes av Kompetanse Norge.

Digihjelpen er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Målet med Digihjelpen-prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning. Digihjelpen driftes av Kommunenes Sentralforbund (KS).

KMD har delt ut fem millioner til kommuner som tilbyr innbyggerne digihjelp. Harstad er eneste kommune i Troms som har fått av disse midlene.

Kampanje fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er i gang med to kampanjer. Den ene er rettet mot voksne med synshemming. Den andre kampanjen retter seg mot mennesker med andre fysiske funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig og åpner for lånerett hos NLB. I arbeidet med kampanjene har de samarbeidet med blant andre Røde Kors og Sunnaas sykehus.

Kampanjesider
De har laget to kampanjesider «venn» og «helse» som inneholder informasjon om tilbudet, film, lenke til innmeldingssider mm. Det er også laget to filmer der Roy Jacobsen møter to av lånerne.

Gjestebibliotek
NLB har opprettet et gjestebibliotek hvor alle kan gå inn og høre utdrag av lydbøker innen flere ulike sjangre. Så langt er utdrag fra ca. 20 lydboktitler rettighetsklarert og tilgjengelig for alle.

Informasjons(in)kompetent?

Dagens elever og studenter er blant de første generasjonene som har hatt tilgang til internett (og dermed til sosiale medier) siden de var født. Den ubegrensede tilgangen til informasjon har gjort noe med måten de gjør skolearbeidet på. Måten de leser på, hvordan de lærer og studerer, og deres iboende evne til å være kritisk (nok).

Dette temaet har Lars Figenschou, ved universitetsbiblioteket, UiT Norges Arktiske Universitet og Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek skrevet en kronikk om.

Les kronikken på Nordlys sin debattplattform Nordnorsk debatt.

Velkommen til Ordkalotten 2018

Screenshot Ordkalottens nettside

Torsdag 8. november går startskuddet for Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival som i år har barn som tema.

Åpningen er på Tromsø bibliotek og byarkiv torsdag 8. november klokken 17.00 og årets prolog fremføres av Ragnar Hovland. Barneprogrammet BANG! stiller med Iben Sandemose og den offisielle åpningen foretas av Heidi Marie Kriznik, leder av Den norske Forfatterforening. Og det blir miniforestilling med barn fra Kulta.

Det er et stort og innholdsrikt program som kan leses på Ordkalottens egne nettsider.

Fylkesbiblioteket på kasseringstokt i Sørreisa

Kasser og bord fylt med kasserte bøker.

Dessverre ble det ikke tatt noen bilder før og under ryddinga, men her er en del av skjønnlitteraturen som legges ut for salg.

Vi på fylkesbiblioteket reiser av og til ut til bibliotekene for å gjøre praktisk arbeid. Kassering er en av oppgavene vi gjerne gjør. Nå var turen kommet til Sørreisa. Tanmayo og Linda fra fylkesbiblioteket bretta opp ermene og gikk løs på et magasin hvor det ikke var kassert på lange tider. Alt som ikke var nødvendig eller bevaringsverdig forsvant ut. Det meste i en stor container, men noe ble også lagt ut for salg. Med tre ansatte fra fylkesbiblioteket og tre fra Sørreisa i arbeid en hel dag ble også uaktuell og ekstraeksemplarer av skjønnlitteraturen kassert både fra hyllene og bibliotekkatalogen. Biblioteksjef Sigrid Stangnes har nå gått løs på faglitteraturen og biblioteket framstår etter hvert som luftigere og mer aktuelt enn før.

Vi fra fylkesbiblioteket dro fornøyde hjem etter en annerledes arbeidsdag og kommer gjerne til et bibliotek nær deg hvis det er behov for kasseringshjelp.

Nå er det klart for stort boksalg på biblioteket i Sørreisa.

Sommerlesekampanjer 2018

Glade barn viser fram diplomene fra Les for svingende.

Det ble gjennomført to ulike lesekampanjer i bibliotekene i Troms i sommer.  Les for svingende med målgruppe seks til tolv år leveres av Tromsø bibliotek og byarkiv og har vært gjennomført i Troms i mange år. I år deltok barn og unge fra 14 bibliotek i fylket. Det ble levert 344 lesekort og rapportert om 1720 leste bøker. Men det reelle tallet er større ettersom flere av bibliotekene ikke har levert tall og Tromsø bibliotek- og byarkiv ikke teller innleverte kort.

Sju kommuner har deltatt i Sommerles.  Her er det registrert  1 496 deltagere som har lest 14 689 bøker. Det betyr at i Troms har opp mot 2 000 barn vært med på lesekampanje og lest mellom 16 000 og 17 000 bøker.

Både i Lyngen og Skjervøy stilte ordføreren opp og delte ut premier etter avsluttet lesekampanje.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen på avslutningsfesten for Les for svingende i Lyngen.

 

Ordfører Ørjan Albrigtsen og premievinner Andreas med nyvunnet iPad.

To millioner til samisk litteratur

Sigbjørn Skåden. Foto: Tanya Busse

Sigbjørn Skåden. Foto: Tanya Busse

Regjeringa foreslår to millioner kroner til å etablere en ordning i Norsk kulturfond som skal gi flere oversettelser av samisk litteratur til norsk. Sigbjørn Skåden, samisk forfatter og nestleder i Den norske Forfatterforening, ønsker ordningen velkommen.
– Det er lovende at også regjeringen begynner å ta ansvar for den samiske litteraturen, og for å få den formidla utover det samiske samfunnet, sier Skåden til iTromso.

Les mer på forfatterforeningens nettsider.

Flertallsgruppa på Sametinget ber Sametingsrådet om å forhandle med bokbusseierne om en ny finansieringsmodell.

Torsdag 27.09.18 blir saken om bokbusser og formidling av samisk litteratur behandlet av Sametingets plenum. Sametingsrådet ønsker en større effekt av midlene de forvalter til produksjon og formidling av samisk litteratur. Dette vil de gjøre ved å øke støtten til produksjon av samisk litteratur, gjøre den samiske litteraturen tilgjengelig digitalt og styrke Sametingets bibliotek. For å oppnå dette har Sametingsrådet foreslått å kutte direktestøtten til de samiske bokbussene fra 1. januar 2020.

Fylkesrådet i Troms avga høring til Sametingets utredning i møte 28. august. Høringa beklager at Sametinget foreslår å fjerne tilskuddet og viser til gode resultater og positiv utvikling av samiske tilbud ved bussene i Troms. Høringa foreslår at bussenes tilbud heller bør utvikles enn å avvikles. Etter at Sametingets komité støttet Sametingrådets innstilling, sendte fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen ut ei pressemelding der de viste til at innstillinga er i strid med Sametingets bokbussevaluering fra 2016.

Sist torsdag sendte de to også et brev til Sametingets representanter der de ber om at partene søker samarbeid som kan bidra til at det gode samiske formidlingsarbeidet kan videreutvikles og videreføres i stedet for at det blir avviklet. De øvrige bokbusseierne har også engasjert seg for å bevare og utvikle de samiske bokbussene og det har vært et brukeropprop mot nedlegging.

Flertallsgruppa på Sametinget ber nå Sametingsrådet om å forhandle med bokbusseierne om en ny finansieringsmodell. Flertallsgruppa er glad for kommunenes og fylkeskommunenes store engasjement for samisk litteratur og formidling av denne. Derfor ønsker de å invitere til samtaler om nye finansieringsmodeller hvor formidling av samisk litteratur er i fokus. De påpeker at Sametinget ikke kan ta ansvar for fremtidige investeringer i bussparken og at Sametingets eventuelle driftstilskudd ikke kan overstige 500.000 kroner pr. buss.

Saken behandles i Sametingets plenum torsdag 27. september mellom kl. 09.00-12.00, mest sannsynlig blir den behandlet etter kl 10.30. Det er mulig å følge debatten som streames via Sametingets nettside.

Program Sametingets plenum 24-28.09.2018 i Karasjok.

Saksdokumenter til sak 49/18 Formidling av samisk litteratur.

Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018

Røgler utvikklingsseminar

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, snakker om nasjonalt program for økt digital deltakelse på et biblioteksjefmøte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan komme og få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digitale kompetanse og få hjelp til å benytte ulike digitale tjenester.

Vi oppfordrer bibliotekene til å gå sammen med andre krefter i kommunen og sende en søknad. Utlysningsteksten finner dere på regjeringens nettsider. Fristen er ikke lang, men det er en forenklet søknadsprosess med nettskjema så det burde ikke ta lange tiden.