Digidel-arena

Når:
26/05/2016@09:00-15:30
2016-05-26T09:00:00+02:00
2016-05-26T15:30:00+02:00
Hvor:
Scandic hotell
Heilovegen 23
9015 Tromsø
Norge
Pris:
Gratis

Har du ansvar for, eller driver med, opplæring og kursing i bruk av internett og digitale verktøy for eldre, innvandrere eller andre samfunnsgrupper med liten kunnskap om IKT og internett? Da bør du komme på Digidel-arena 2016!

Etter at stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015-2016) (pdf) ble lagt fram 15. april har arrangementet fått ekstra interesse for bibliotekene. Av meldingen går det fram at regjeringen vil legge til rette for at folkebibliotekene får en sentral rolle i arbeidet med å gi befolkningen et bedre veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse.

Meldingen sier blant annet:

«Digital deltakelse og kompetanse i befolkningen er en viktig forutsetning for økt verdiskaping og vekst i samfunnet. For å unngå digitale skiller i befolkningen, mener regjeringen at alle kommuner bør ha et veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse. ….Dette kan for eksempel være en del av folkebibliotekenes generelle veiledningstilbud, kommunens servicekontor eller veiledning fra kommunale fagavdelinger….Det er behov for å klarlegge nærmere rammene for etableringen av et slikt kommunalt veiledningstilbud. Gitt at alle kommuner er pålagt å ha et folkebibliotek er det nærliggende å tenke at folkebiblioteket kan spille en sentral rolle i et slikt utvidet publikumstilbud i kommunen..….Konseptet vil utvikles i samarbeid med KS og statlige etater med mange innbyggerrettede tjenester. Nasjonalbiblioteket, fylkesbibliotekene og relevante fagorganisasjoner vil involveres i prosessen. Kommunene vil selv bestemme hvordan dette tilbudet best kan organiseres lokalt.” (kap. 15.1)

Digidel-arena 2016 skal være en samarbeidsarena for alle som jobber med digital kompetanse i Midt-/Vest- og Nord-Norge. Vi ønsker å være en arena/møteplass hvor du kan hente inspirasjon, møte likesinnede, og dele dine erfaringer med både store og små aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor. Du vil få se hvordan andre driver opplæring og gir støtte til de som har
liten digital kunnskap.

Representanter fra noen av de store utstyrs- og tjenestetilbyderne som er på markedet i Norge vil også være tilstede. I tillegg vil det være representanter for interessegrupper og de som allerede tilbyr grunnleggende IKT-opplæring til eldre, førstegenerasjonsinnvandrere og andre brukere.

Les programmet for dagen her. Digidel-arena 2016 er gratis med bindende påmelding. Meld deg på her.