En nordnorsk litteraturstrategi

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er litteratur ett av fire satsingsområder. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur og det er ønskelig å stimulere til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater. På bakgrunn av dette er det utviklet en felles litteraturstrategi for de tre nordligste fylkene. Denne er vedtatt av fylkestingene i Troms og Finnmark i mars og skal behandles i Nordland i juni. Målet med strategien er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Fylkesbibliotekene i de tre fylkene har i samarbeid kommet fram til strategien og vil ha hovedansvar for at den følges opp.

Det skal etableres et årlig nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på kr 100 000. Det settes av kr 150 000 i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere anledning til å promotere seg på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend.

Les hele litteraturstrategien