Bibliotek i kommunereformen

TFLK_vaapen_rgbFolkebibliotek i Troms 2014 – sak i fylkesting juni 2015

Troms fylkesting behandlet i sak 44/15 status og utfordringer for folkebibliotekene i Troms og vedtok å oppfordre kommunene til at de i arbeidet med kommunereformen må ivareta hensynet til at befolkninga generelt og barn spesielt skal få gode og tilgjengelige bibliotektjenester. Saka oversendes kommunene med kopi til bibliotekene.

Fylkestingsrepresentant Eva Ottesen fra Arbeiderpartiet understreket bibliotekenes endrete rolle som møteplass og debattarena, økte forventninger til bibliotekenes aktive rolle og bibliotekenes betydning i integreringsarbeidet.  Hun understreket også bibliotekenes sentrale rolle i utdanning på alle nivåer og spesielt samarbeidet med utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning. Hun avsluttet med å vise til at bibliotekbussene virker etter intensjonene. Terje Olsen fra Høyre roste fylkesbibliotekets utviklingsarbeid og påpekte at Tromsø bibliotek som møteplass i byen er et eksempel for resten av fylket. Han understreket særlig bibliotekenes sentrale betydning for barns leseferdigheter og bibliotekenes betydning for språkutvikling i Norge, både norsk, kvensk og samisk språk. Olsen understreket at bibliotektjenestene må ivaretas i arbeidet med kommunereformen.  Fylkesråd for næring, kultur og helse Line Miriam Sandberg fra Fremskrittspartiet sa til fylkestinget at vi skal være stolt over bibliotektjenestene som kommunene har bygget opp, og understreket viktigheta av samhandling mellom bibliotek og skole. Sandberg viste spesielt til Bardu og til kommunens nyrenoverte bibliotek som verdt å besøke. Til slutt oppfordret hun alle til å ta med seg ferielektyren som e-bok og oppfordret fylkestinget til å ta en ny bibliotekbuss for fylket med seg i sin videre prioritering.

Sak 44/15 FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2014 – STATUS OG UTFORDRINGER

MØTEPROTOKOLL

Konferanse om kommunereformen

Fylkesmannen i Troms og KS arrangerte 27. mai en dagskonferanse om kommunereformarbeidet. Hensikten med konferansen var å gi ny innsikt i ulike deler av reformarbeidet med bl.a. vekt på lokaldemokrati, innbyggerhøringer og erfaringer fra tilsvarende prosesser i andre deler av landet. Status og utfordringer for den enkelte kommune skal være avklart våren 2015, her bør bibliotektjenester som en lovpålagt oppgave inngå.

Fra presentasjonen til Fylkesmannen i Troms:
De kommunale prosessene:

  • Statusbilde/utfordringsbilde for egen kommune bør ferdigstilles innen våren 2015
  • Avklaring av hvilke kommuner som skal utrede sammen bør avklares innen våren 2015
  • Folkehøring – hvordan innbyggerne skal høres bør avklares innen våren 2015
  • Kommuner som skal utrede sammen bør komme i gang med felles utredning senest tidlig høst 2015

Presentasjonene fra konferansen

Kriterier for en god kommunestruktur – Her heter det at «Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, havner, kommunale veier, lokalt miljøvern og renovasjon.» (s 19.).

Eksempel på store og små/spesialiserte tjenesteområder:

Store tjenesteområder
Helse- og omsorg; herunder fastlegeordningen, sykehjem og hjemmetjenester, samt helsestasjon, grunnskole, skolefritidsordning, barnehage, sosiale tjenester.

Spesialiserte/små tjenesteområder
Spesialundervisning, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, brann- og eksplosjonsvern, renovasjon, rusarbeid og psykisk helsearbeid, kulturskole, krisesenter, sivilt beredskap, bibliotek, vei, vann og avløp (s 20).

Veien mot en ny kommune – veileder for prosess – Denne sier ikke noe om bibliotek, men sier mye om hvordan man skal tenke om tjenester i reformprosessen. Den sier noe om små fagmiljøer, områder som har vært avhengig av interkommunalt samarbeid og behovet for desentraliserte tjenester.