Følgende vedtak ble enstemmig fattet i fylkestinget 19. mars:

1. Fylkestinget tar saka om bibliotekutvikling og statistikk til orientering.
2. Fylkestinget oppfordrer kommunene om å følge opp den felles bibliotekplanen i tråd med forutsetningene for planen.
3. Fylkestinget ber kulturdepartementet bidra til at e-bøker i folkebibliotek kan forvaltes av flere kommuner i fellesskap, også i fylkesomfattende samarbeid.
4. Fylkestinget ber Kulturdepartementet ta et større ansvar for å sikre utlånstilbudet av ebøker i folkebibliotekene, inkludert forhandlinger om rettighetsavklaringer
5. Fylkestinget viser til NOU 2013:4 som sier at bibliotekene åpenbart er underfinansiert og nedprioritert. Fylkestinget ber derfor om et løft til kommunene og fylkeskommunene knyttet til folkebibliotekene.

Les saksfremlegget her