Oppstart for iKomp i VGS

Onsdag denne uka var det klart for det første møtet mellom UB og de tre skolene som skal delta i prosjektet iKomp i VGS. Ansvarlig kontaktperson ved UB, Lars Figenschou presenterte iKomp for skoleledere, skolebibliotekarer og ressurspersoner fra skolene, koordinator for universitetsskolene Geir Gabrielsen og Trine Mellem fra fylkesbiblioteket. Han understreket blant annet at det er de ser at det er en mismatch mellom studentenes faktiske ferdigheter og de krav og forventninger de møter. Det er også en tydelig sammenheng mellom høy informasjonskompetanse og høy grad av læring.

Skolene er positive til å få et verktøy for kildebruk og læringsstrategier og påpeker at iKomp i VGS ikke kan være noe de gjennomgår en gang for alle, men må tas opp flere ganger i ulike fag. Det ble også understreket at det er viktig å spre kunnskap og ansvar for dette, ikke plassere det hos noen få nøkkelpersoner. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle skolene og ulike studieretninger som skal utvikle to varianter av iKomp for elever på ulike trinn.

Prosjektsøknad

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen på biblioteksjefmøtet i mai 2017

Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen

Troms fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og folkebibliotekene i fylket skal samarbeide om hvordan folkebibliotekene kan være fagbibliotek i sine lokalsamfunn. Et samarbeid mellom folkebibliotekene i Troms og Universitetsbiblioteket i Tromsø gir nye muligheter, spørsmålet er hvordan universitetsbiblioteket kan være «Litt ditt» ute i lokalsamfunnene?

Mariann Løkse fra UB i Tromsø

Seksjonssjef Mariann Løkse fra UB i Tromsø

Universitetsbibliotekets (UB) primærrolle er å serve de som er tilknyttet universitetets studiesteder, men har også, som en del av universitetet, en samfunnsrolle. UB er et offentlig bibliotek og kan brukes av alle voksne over 18 år. Folkebibliotekene og universitetsbiblioteket har de samme brukerne de skal lage tjenester for. Universitetsbiblioteket kan bidra med kunnskap, læring og formidling i lokalsamfunnene.

Folkebibliotekene utenfor byene må kanskje kunne tilby mer avanserte fagbibliotektjenester enn folkebibliotek i byene. I så fall må folkebibliotekene ha en samarbeidspart med kompetanse og som kan veilede. En slik tjeneste kan UB gi.

Alle skal kunne det de gjør, og alle skal gjøre det de kan. Det betyr at ikke alle skal levere de samme tjenestene, noen må kunne – og levere mer enn andre. Det må derfor i fellesskap utvikles rutiner og arbeidsmåter og utarbeides minstestandarder.

Som en liten smakebit kan man gå inn på Lenvik biblioteks Youtubekanal og se de to foredragene som UB holdt under seminaret Referansearbeid og helseinformasjon:

Informasjonskompetanse og samfunnskompetanse: Dannelse og kildekritikk ved Mariann Løkse

Rollen som referansebibliotekar ved Grete Overvåg

Arbeidet med å implementere Nordnorsk litteraturstrategi er i gang.

Foto: Finnmark fylkesbibliotek/Evy Andersen

Finnmark fylkesbibliotek er tillagt oppgaven som sekretariat for arbeidet, og hadde invitert fylkesbibliotekene i Nordland og Troms til arbeidsmøte 22. til 23. mai i Vadsø. Arbeidsgruppen består av Aud Tåga (Troms), Sunniva Knutsen (Finnmark) og Sissel Holtet (Nordland).
På møtet ble det diskutert hvordan det skal arbeides med strategien og hvilke eksterne søkeinstanser man skal søke støtte hos for å kunne gjennomføre andre tiltak i strategien enn arbeidsstipend til forfattere og stimuleringsmidler.

Les litteraturstrategien.

Stor utstilling om Idar Kristiansen åpnet

Willy Ørnebakk holder åpningstalen. Foto: Ørjan Bertelsen

6. mai åpnet en utstilling om Idar Kristiansen på Senter for nordlige folk i Manndalen. Idar Kristiansen var lærer, forfatter, lyriker, journalist og kunstner fra Kåfjord. «Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser», sa Idar Kristiansen.

Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter har samarbeidet om utstillingen som har sett nærmere på Kristiansen kunstnerliv og mangesidige talenter. Utstillingen ble åpnet av fylkesråd Willy Ørnebakk. Fylkesrådens åpningstale

Om utstillingen på nettsidene til Senter for nordlige folk

Samme dag var det også åpning av den nyrenoverte kultursalen i senteret hvor Troms fylkeskommune har vært involvert på flere måter.

Niko Valkeapää bidro under åpning av den nye kultursalen. Foto: Ørjan Bertelsen

Omtale på nettsidene til Troms fylkeskommune

Lyngen folkebibliotek er på flyttefot

Litt moro må man ha det når man flytter

Biblioteket har vært i samme bygning i 28 år, og de siste sju årene har de vært plaget med vannlekkasjer. Nå er det så ille at de må flytte ut innen 1. mai. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt hvor de skal flytte, kommunestyret tar en avgjørelse 4. april.  De nye biblioteklokalene blir en midlertidig løsning til nye lokaler er tilgjengelige, så de må

Det er nok å ta av både av esker og bøker.

belage seg på ny flytting igjen om noen år. De midlertidige lokalene har nok atskillig mindre areal og arbeidet med å slanke samlingen betraktelig før flytting er viktig. Kassering og nedpakking er i gang og Edel Olsen fra fylkesbiblioteket bidrar med hjelp til det. Utenfor biblioteket står en container klar til å fylles og mange bøker blir også lagt ut for salg. Biblioteksjef Åse Hansen satser på å åpne i de nye lokalene i løpet av juni.

 

Bibliotekplanen vedtatt i fylkestinget

Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 er nå enstemmig vedtatt i fylkestinget. Uttalelsene fra politikerne var positive og flere la vekt på at det var gjort et godt og solid stykke arbeid. Andre ting som kom fram i debatten var viktigheten av at lokale politikere anerkjenner bibliotekene og bevilger nødvendige ressurser og utredning av behovet for bokbuss i Midt-Troms. Fylkesråd for næring, kultur og helse,  Willy Ørnebakk poengterte at bibliotekene må være der folk bor.

Les mer på tromsfylke.no

En nordnorsk litteraturstrategi

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er litteratur ett av fire satsingsområder. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur og det er ønskelig å stimulere til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater. På bakgrunn av dette er det utviklet en felles litteraturstrategi for de tre nordligste fylkene. Denne er vedtatt av fylkestingene i Troms og Finnmark i mars og skal behandles i Nordland i juni. Målet med strategien er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Fylkesbibliotekene i de tre fylkene har i samarbeid kommet fram til strategien og vil ha hovedansvar for at den følges opp.

Det skal etableres et årlig nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på kr 100 000. Det settes av kr 150 000 i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere anledning til å promotere seg på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend.

Les hele litteraturstrategien

Søtbibliotekan – nytt regionalt nettverk

Og her er alle søtingene: Hege Jasmin Andersen (Kvæfjord), Tor Holmstad og Annli Tandy, (Harstad), Anne Kristiansen, (Ibestad), Timm Vis (Kvæfjord), Monica Hansen, (Gratangen), Anne Strømmesen, (Lavangen), Kristin Nicolaisen (Harstad), Anne Gerd Lehn, (Bok- og kulturbussen), Stine Iversen, (Harstad), Ingvild Johansen, (Ibestad), Melita Båfjord (Skånland) og foran selfiefotograf Line Rubach, (Harstad)

Biblioteksjefene fra Astafjordbibliotekene og Sør-Troms møtte hverandre fredag 3. mars 2017 i Harstad. Her ble de enig om å etablere et regionalt nettverk, Søtbibliotekan.
Harstad folkebibliotek får ansvar for å være et samlings- og kontaktpunkt. Det var videre enighet om at det kan samarbeides om turnélegging, markedsføring, arrangementsdeling og andre aktuelle ting.
Det første regionale møtet skal holdes på Harstad folkebibliotek i juni under Festspillene i Nord-Norge. Harstad bibliotek inviterer og lager program til dette møtet, hvor samarbeidet også skal diskuteres. Møtene og referatskriving skal gå på omgang mellom bibliotekene.

Fylkesbiblioteket applaudere og ønsker lykke til!