Ressursside for bibliotekene i Troms

Dette er fylkesbibliotekets ressursside for alle som jobber med bibliotek i Troms! Siden skal utvikles av folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i fellesskap. Her kan bibliotekene i fylket finne inspirasjon og informasjon, vise fram det de gjør og dele erfaringer.

Samarbeid mellom bibliotek og barnehage

Eventyrbøker, dukker og stoff i ulike farger og fasonger på et bord i biblioteket
Stoff i ulike farger og mønstre gir ungene anledning til å bruke språket og lære nye ord.

Tirsdag 5. januar møttes ansatte fra fem bibliotek i fylket i vårt virtuelle Pexip-rom for å høre Brita Esaiassen snakke om sitt samarbeid med barnehagene i kommunen. Biblioteket er som oftest ubetjent, og hun har lagt mye ressurser i å informere om tilbudet slik at de kan hjelpe seg sjøl. Opplæring er avgjørende for bruk! Høsten 2018 holdt Brita kurs for personalet i en av kommunens barnehager. Hun la særlig vekt på dannelse, gjøre biblioteket til en trygg arena hvor ungene vet hvordan de skal forholde seg, leseglede for å utjevne forskjeller og språkets betydning for videre læring.

Biblioteket har investert i mange ressurser til støtte for utvikling av språk og leseglede. Dette er særlig viktig i en kommune med innbyggere med mange ulike morsmål. I tillegg til både skjønn- og faglitteratur har biblioteket blant annet pedagogiske spill, språkkiste og eventyrposer med rekvisitter til å dramatisere eventyr.

De andre deltakerne delte sine erfaringer og det ble etterspurt et konkret opplegg for hvordan man kan planlegge et opplegg på foreldremøter. Fylkesbiblioteket tar kontakt med Tromsø bibliotek og byarkiv og hører om noen derfra kan delta på et møte og fortelle om hvordan de arbeider.

DKS-program for 2019/2020 vedtatt

De to utøverne i "Les for livet" foran ei delvis utfylt tavle.
Les for livet er en produksjon fra Olav H. Haugesenteret til elever på 5. – 7. trinn.

Programrådet har hatt møte og vedtatt tilbudet i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2019/2020 for elever i grunnskolen og videregående skole. Nytt for neste skoleår er at det kommer fasttilbud for elever i videregående skole. Første trinn får fasttilbud i musikk, andre trinn scenekunst og tredje trinn litteratur. Programmet vil bli presentert på DKS-Troms så snart inneværende skoleåret er over. Foreløpig ligger programmet for 2018/2019 tilgjengelig her.

Tromsø kommune er en såkalt 100 %-kommune og elevene her får et eget tilbud.

Godt søkekurs i januar

Blide kursholdere, Torstein Låg og Grete Overvåg

Det var stor og god innsats av deltakerne på søkekurset 23. januar. Kurset ble holdt i lokaler til universitetsbiblioteket i Tromsø og inngår i kompetansehevingsplanen i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Kursholdere var Torstein Låg og Grete Overvåg fra universitetsbiblioteket og Tanmayo Olsen fra Troms fylkesbibliotek. Dagen gikk fort i godt selskap, og kursarrangøren sitter igjen med et inntrykk av at kursdagen blei ei god arbeidsøkt for alle involverte.

Våg å ta plass – seminar i Tromsungdom leser

Foredragsholderne Ingrid Svennevig Hagen og Helene Guåker.

Våg å ta plass! Dette var tittelen på Ingrid Svennevig Hagens foredrag om samarbeid mellom lærere og skolebibliotekar. Hagen er skolebibliotekar ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Hun holdt et inspirerende foredrag hvor hun snakka om sine erfaringer med samarbeide med lærere, om lesestimulering og litt om å bygge opp ei biblioteksamling på en helt ny skole. Hagen mener det er viktig at skolebibliotekarene våger å ta plass i skolesamfunnet. Hun driver bloggen Et rom med innsikt og podkasten Stolthet og fordom.
Forfatter Helene Guåker snakket om å møte elever og om sitt skriveprosjekt hvor hun fikk innspill fra elever ved yrkesfag som resulterte i boka Sveiseblink (2017). Boka er på årets bokliste til Tromsungdom leser. Boka Juksemaker (2015) av Guåker er også på lista.

Årets bokpratere. Anneli Claussen Tandy, (Harstad bibliotek), Arne-Harald Steilbu (Lenvik bibliotek), Silje Johannessen og Ellen Berg Larsen (Tromsø bibliotek og byarkiv)

Boklista er blitt til i samarbeid mellom bokpraterne Anneli Tandy, Arne Harald Steilbu, Ellen Berg Larsen og Silje Johannessen, som presenterte hver si bok. Berg Larsen og Johannessen snakka om lista og om hvilke trender man kan spore i dagens litteratur.

Ingrid Svennvig Hagen har skrevet en bloggpost om sitt besøk i Troms.

Bokåret 2019 er i gang

Deltakerne samlet rundt bålet  i Lyngen.

 

Denne uka markeres starten på Bokåret 2019 over hele landet. 16 av bibliotekene i Troms har tatt utfordringa og fått i stand ei markering. Og de fleste foregikk utendørs.

I Lyngen var det et  vellykket arrangement med 20 oppmøtte, gode historier og god stemning ved grillhytta på Gajajenka. Leder i historielaget Rolf Magne Hansen  stilte med mange gode historier, og Arvid Langgård, en lokal artigkar, hadde også mange historier på lur. Ellers var det flere av de fremmøtte som fortalte historier.

Flott stemning inne i grillhytta når Arvid Langgård forteller historier.

Se oversikt over de fleste markeringene i Troms på fylkeskommunene nettsider.

Oppstart av nytt nettstudium


Bibliotekene er arena for barns møte med litteratur og kulturelle opplevelser. Leseglede, nysgjerrighet og lek er beskrivende for aktiviteter som barnebibliotekarer legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» settes nå i gang for å stimulere til kompetanseheving i bibliotek, og bedre bibliotektjenester for barn i hele landet.

For første gang har Oslo Met og fylkesbibliotekene i Norge inngått en avtale om å tilby et nettstudium. Målet er å styrke kompetansen innen bibliotektjenester rettet mot barn. Studiet er opprettet

Barnsom leser på Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren - Rune Jensen

Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren – Rune Jensen

som en del av prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft». Nasjonalbiblioteket har støttet utviklingen av studiet og fylkesbibliotekene bidrar med ressurser til gjennomføring og vil støtte opp rundt studentene fra sine regioner.

Studiet har deltakere fra hele landet, og vi ønsker å gi alle en god oppstart. Fredag 11.januar møtes tilsammen 40 studenter i Oslo til oppstartsamling for å bli kjent med hverandre og studiets lærer. Agenda for samlingen er orientering om og forberedelse til studiet, nettverksbygging og inspirasjonsforedrag.

Vi ønsker studentene lykke til!

Årets IBBY

I forrige uke var det bokfest i Troms. IBBY – Norsk barnebokforums høstkurs gikk av stabelen. Det ble holdt foredrag i Harstad, Tromsø og Lenvik. Foredraget i Lenvik ble streamet, slik at bibliotekene i Nord-Troms og i Finnmark fikk presentasjonene av bøkene. De foreløbige tilbakemeldingene viser at i Troms har vi hatt opp mot 180 deltagere som har vært tilstede på foredragene eller har fulgt dem via stream. Vi venter på tallene fra Finnmark og håper at oppslutningen har vært god der også.

Lise Forfang Grimnes holder foredrag om formidling.

Forfatter Mari Moen Holsve, illustratør og bildebokforfatter Stina Langlo Ørdal, litteraturformidler, lærer og forfatter Linn T. Sunne og forfatter og forteller Lise Forfang Grimnes og vår egen Edel Olsen fra Samisk bibliotektjeneste var de som stor for presentasjonen av årets bøker.  På nettsiden vår finner du mer informasjon om de ulike foredragsholderne og lister over bøkene som ble presentert.

Tromsø bibliotek og byarkiv hadde laget utstilling av de presenterte bøkene.

 

 

Søkekurs for bibliotekansatte

Torstein Låg fra UB lærer bort gode metoder for faglitteratursøk

Som en del av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsarena skal regionkontaktene legge til rette for søkekurs for bibliotekansatte i sin region. Torsdag og fredag i forrige uke ble det gjennomført kurs for ansatte ved Tromsø bibliotek og byarkiv med deltakere også fra Harstad bibliotek og Troms fylkesbibliotek.

Temaene som ble gjennomgått var kildekritikk og søketeknikker, innlån og fornying i Oria, faglitteratursøk  og en innføring i Open Access og Munin. Kursene var lagt opp med både forelesninger og øvelser.

Så nå er kursdeltakerne enda bedre rustet til å veilede brukerne på disse områdene. Etter jul vil det bli holdt søkekurs i de andre regionene i Troms.

Veiledning i digital kompetanse

Digital kompetanse er viktigere enn noen gang. Alle områder i samfunnet påvirkes av den digitale utviklingen og det er derfor viktig at alle i Norge har den digitale kompetansen som trengs. Biblioteket er at sted som kan tilby opplæring i digital kompetanse til innbyggerne.

Digidel.no et nettsted som inneholder gratis ressurser for de som skal holde kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. En nyhet her er Datasjekken, et hjelpemiddel for å kartlegge digital kompetanse. Dette kan være nyttig når man planlegger kurs. Man kan også teste sine egne digitale ferdigheter på Kompetanseporten og finne ut hvor man trenger mer påfyll. Digidel driftes av Kompetanse Norge.

Digihjelpen er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Målet med Digihjelpen-prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning. Digihjelpen driftes av Kommunenes Sentralforbund (KS).

KMD har delt ut fem millioner til kommuner som tilbyr innbyggerne digihjelp. Harstad er eneste kommune i Troms som har fått av disse midlene.

Kampanje fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er i gang med to kampanjer. Den ene er rettet mot voksne med synshemming. Den andre kampanjen retter seg mot mennesker med andre fysiske funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig og åpner for lånerett hos NLB. I arbeidet med kampanjene har de samarbeidet med blant andre Røde Kors og Sunnaas sykehus.

Kampanjesider
De har laget to kampanjesider «venn» og «helse» som inneholder informasjon om tilbudet, film, lenke til innmeldingssider mm. Det er også laget to filmer der Roy Jacobsen møter to av lånerne.

Gjestebibliotek
NLB har opprettet et gjestebibliotek hvor alle kan gå inn og høre utdrag av lydbøker innen flere ulike sjangre. Så langt er utdrag fra ca. 20 lydboktitler rettighetsklarert og tilgjengelig for alle.