Bifall til samarbeidsprosjekt i Tromsø kommune

Ansvarlig for skoletjenesten Susanne Baumgärtel og leder av Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand.

Tromsø bibliotek og byarkiv har fått støtte fra NB til prosjektet «Bedre bibliotek for barn og unge«. 15. desember ble det arrangert oppstartsseminar for prosjektet.  Leder av Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand besøkte torsdag oppstartseminaretseminaret «Bedre (skole)bibliotek til barn og unge» i Tromsø, og gav bifall til det treårige prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom folkebibliotek og skole i Tromsø kommune. Tinnesand sa at initiativ til samarbeid mellom folkebibliotek og skole må være lokalt. Fordelen med lokale prosjekt er den lokale forankringa. Nasjonalbiblioteket må ha et blikk for søknader som handler om denne typen samarbeid. Det er helt innafor bibliotekstrategien som gjelder ut 2018.

Skrøt av Tromsø bibliotek og byarkiv

Prosjektleder Eivind Raustøl og leder av utdanningskomiteen i Tromsø kommune Elin Jørgensen.

Elin Jørgensen, (Rødt) leder av Utdanningskomiteen i Tromsø kommune sa at folkebiblioteket i Tromsø er godt drevet, og et veldrevet folkebibliotek er ei forutsetning for et godt samarbeid med skolebibliotekene. Skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv er et resultat av kontaktutvalget. Dette er politisk forankra gjennom samarbeidsavtale fra 2001, siste revisjon var i 2015. Den første strategiplanen for skolebibliotek gjaldt for 2011-2014, etter den siste revideringa gjelder den for 2016-2019. I denne utgaven er det tatt inn en ny og viktig strategi som handler om skolebibliotek og samisk.

Har øvd på å være biblioteksjef og etter nyttår er det alvor

Wenche Ratama tiltrer som fast ansatt biblioteksjef i Skjervøy fra 1. januar 2017. Da har hun vikariert og seinere vært konstituert som biblioteksjef i til sammen tre år.

Wenche begynte å jobbe ved biblioteket i 2003. I en treårsperiode var hun også studiebibliotekkoordinator for studiebibliotekene i Nord-Troms. Så kombinerte hun bibliotekjobben med arbeidet på kulturhuset før hun var prosjektleder i tre år for utviklingsprosjektet i bibliotekene i Nord-Troms: Framtidas kunnskapsarena.  Dette var et stort og ambisiøst prosjekt som krevde god og tydelig ledelse og godt samarbeid mellom partene –  mange gode tiltak ble gjennomført.

Til tross for at Wenche nå er konstituert som biblioteksjef, sier hun at hun begynner i jobben på alvor etter nyttår. Det skal bygges videre på det gode arbeidet som har vært gjort ved Skjervøy bibliotek, men det skal også brukes tid på det som nytt er, som den bibliotekloven legger opp til. Det er å legge til rette for aktiviteter og formidling i biblioteket. Dessuten skal studiebiblioteket videreutvikles – en svært viktig oppgave.

Den første og siste jobben

Den muntre biblioteksjefen på Skjervøy, Grethe Lund har sluttet i jobben som biblioteksjef, men fortsetter som bibliotekar i 40% stilling samme sted. Etter snart 40 års iherdig innsats for folkebiblioteket i Skjervøy, for biblioteksaken i Troms og Nord-Troms spesielt er jenta fra Kongsberg som fant lykken i jobb og kjærlighet på ei øy i havet i Nord-Troms veldig klar for å ta det litt med ro.
Jobben som biblioteksjef i Skjervøy er Grethes første og siste jobb – faktisk hennes eneste jobb. Da hun begynte som biblioteksjef var hun den tredje utdanna biblioteksjefen i kommunen. Den første virka der et års tid, den neste i to år, men Grethe ble til tross for at hun har jobbet mye alene. Å være biblioteksjef i en liten kommune er gjerne ensbetydende med at biblioteksjefen er mye alene på jobb. Fra 1981 ble det oppretta en halv stilling til ved biblioteket. Slik kom Wenche Ratama inn i biblioteket.
Da Grethe begynte i jobben på Skjervøy, var det kombinasjonsbibliotek i skolen. Da biblioteket flytta ned i kulturhuset, ble samlinga kategorisert, for å gjøre biblioteket mer brukervennlig.
Samarbeidet mellom biblioteket og skolen var godt innarbeidd og dette samarbeidet har fortsatt.
Skjervøy folkebibliotek var det første folkebiblioteket i Troms som fikk Internett. Biblioteket var også tidlig ute med å etablere studierom med mulighet for videokonferanse, som har vært byttet ut flere ganger. Skjervøy har et bra tilbud på dette området. Sammen med sine kollegaer i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms har Grethe bidratt til å utvikle studiebibliotekene.
Grethe sier at hun er veldig fornøyd med at yngre krefter har overtatt ledelsen av biblioteket, og er fornøyd med at hun nå kan få lov til å gjøre praktiske bibliotekoppgaver, noe hun håper hun kan fortsette med ei stund til. Vi ser fram til fortsatt samarbeid med Grethe og ønsker henne lykke til i den nye rolla.

Mer aktivitet i folkebibliotekene i 2017

Asbjørn Jaklin besøker Dyrøy folkebibliotek

Prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus avsluttes 31. mars, men sammen fortsetter vi arbeidet med aktiviteter i folkebibliotekene i Troms. Nasjonalbiblioteket har bevilget 500 000 kroner i arenamidler for 2017. Disse midlene i tillegg til noe egenfinansiering, men ikke minst egeninnsats gjør at bibliotekene kan tilby aktiviteter også i 2017.

I søknaden til Nasjonalbiblioteket står det noe om hva vi tenker å gjøre: Midlene skal gå til aktiviteter som foredrag, forfattermøter og debatter som arrangeres i folkebibliotekene i Troms. Det er ei forutsetning for å få midler å beskrive aktivitetene, men det er likevel viktig at bibliotekene har meninger om innholdet i aktivitetene som tilbys.

På avslutningsseminaret for litteraturhusprosjektet 25. januar 2017, skal vi foruten å gjennomgå og evaluere prosjektet, diskutere planer for framtidig aktivitet. Deltakelse gir mulighet til påvirkning. Delta derfor på avslutningsseminaret for litteraturhusprosjektet. Påmelding til aud.taga@tromsfylke.no

På avslutningseminaret skal vi også sette sammen en prosjektgruppe for det nye tiltaket. Gruppas oppgave blir blant annet å velge tiltak på bakgrunn av forslag fra biblioteksamarbeidene og enkeltbibliotek i samarbeid med fylkesbiblioteket.
Les om tildelingen fra Nasjonalbiblioteket på Troms fylkeskommunes nettsider.

Godt biblioteksjefmøte på Sommarøy

Det var god oppslutning om biblioteksjefmøtet på Sommarøy. Nedenfor kommer litt om innholdet.

Onsdag 30. november
Flere nye biblioteksjefer er ansatt i løpet av året, og vi tok oss derfor god tid til en presentasjonsrunde før Marit Andersen Somby presenterte status for Bibliotekplan for Troms 2017-2028. Planen skal opp behandles i fylkestinget i mars 2017. Et felles tiltak er lederutvikling, og det var satt av tid til å drøfte dette i grupper, som kom med mange gode innspill.
Et annet tiltak er felles årshjul. Hvilke felles dager og uker skal markeres i tillegg annet som bibliotekene ønsker å ha med? I løpet av denne økten ble tidspunkt for neste biblioteksjefmøte bestemt: 31. mai og 1. juni 2017. En ekstra dag sent på høsten, for å planlegge 2018, ble også diskutert. Under denne saken ble det også snakk om videreføring av tiltak fra litteraturhusprosjektet.
Siste post på programmet var innmeldte saker. Anne Strømmesen, Lavangen og Paul Henrik Kielland, Tromsø var blitt utfordret av Kristin Strand Iden, Lenvik til å snakke om samhandling med kommuneledelsen. Hvordan gjør dere det? Makerspace og katalogdata var også innmeldt og fikk hver sin korte presentasjon.

Torsdag 1. desember
Det var først en presentasjon av nyhetsbrevene. Hvorfor gis disse ut? Når fylkesbiblioteket fram med informasjon gjennom nyhetsbrevene? God tilbakemelding. De nye nettsidene som mange bibliotek nå har tatt i bruk, ble presentert. Samtale om hvordan de fungerer, og fylkesbibliotekets rolle i når det gjelder å tilrettelegge og hjelpe bibliotekene med sidene.
Etter denne programposten var biblioteksjefmøtet avslutta, og vi fortsatte med et faglig seminar:
«Referansekompetanse i folkebibliotekene». Foredragsholderne kom fra Universitetsbiblioteket i Tromsø: Mariann Løkse snakket om Informasjon og informasjonskompetanse, og Grete Overvåg om Rollen som referansebibliotekar . Dette var to gode foredrag som inspirerte deltakerne før de gikk i grupper for å diskutere  hvordan bibliotekene kan oppfylle sin rolle som kunnskapsaktør.

Se referat og lenker på denne nettsiden.

Engasjement nytter – Kroken filial reddet!

andreas-hjelmen-i-fakkeltog-mot-nedleggelse-av-kroken-1-of-1-blogg

Andreas Hjelmen deltok også i fakkeltoget mot nedleggelse av Kroken filial. Foto Mark Ledingham.

Etter at det ble kjent at administrasjonen i Tromsø kommune foreslo å legge ned bibliotekfilialen i bydelen Kroken i Tromsø, har nærmiljøet vist stort engasjement for sitt bibliotek. Kroken og omegn bydelsråd har vært en av pådriverne i kampen for å bevare biblioteket. Andre har skrevet innlegg i avisene og opprettet facebookgruppa Nei til nedleggelse av Kroken bibliotek. Andreas Hjelmen (10) skrev brev til ordføreren og kommunestyret og beskjeden fra han var klar: «Vi vil ha en plass å være og det er for alle. Ikke legg ned Kroken-biblioteket.»
Alle har understreket hvor viktig det er at biblioteket består som møtested der hvor de bor! Tirsdag ettermiddag møtte Krokens befolkning opp for å gå i fakkeltog og vise hvor viktig bydelsbiblioteket er for dem. Og de fikk heldigvis den beskjeden de ønsket fra ordfører Kristin Røymo:
«– Vi skal legge fram det endelig budsjettforslaget i formannskapet på torsdag. Vi har jobbet hardt med dette og nå var det viktig for oss å være tydelige på at dette tilbudet kommer til å ligge inn i budsjettet», sa Røymo til iTromsø tirsdag kveld.
Og dermed er filialen redda!

Skjervøy folkebibliotek 175 år

Skjervøy folkebibliotek brukte uke 46 til å markere at biblioteket er 175 år i år.
I regi av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus besøkte Ragnhild Bekkelund og Øystein Aarstad biblioteket. Begge jobber ved Tromsø bibliotek og byarkiv.

Ragnhild Bekkelund har et stort utvalg av rekvisitter til å illustrere fortellingene sine med.

Ragnhild Bekkelund har et stort utvalg av rekvisitter til å illustrere fortellingene sine med.

Ragnhild er en dyktig og engasjert forteller og gjennomførte om formiddagen tre fortellestunder for 1. og 2. klasse. Øystein som er kontaktperson for Leseombudsordninga, besøkte helse- og omsorgsklassen ved den videregående skolen for å snakke om ordninga med ønske om å rekruttere nye leseombud. Han informerte også om ordninga for de som hadde møtt opp på strikkekafeen.

Øystein Aarstad forteller elevene hvilke oppgaver et leseombud kan ha.

En engasjert Øystein Aarstad forteller elevene hvilke oppgaver et leseombud kan ha.

På ettermiddagen hadde Ragnhild og Øystein hver sin hyllevandring. Ragnhilds tema var «I skyggen av de store polfarerne». Ragnhild hadde ei levende formidling og viste hvilke bøker hun baserte si hyllevandring på. Øystein er også en dyktig formidler. Hans tema var «De gode hjelperne», et tema flere av tilhørerne visste noe om. Flere ble nok frista til å lese noen av bøkene som var utgangspunkt for hyllevandringene. Hyllevandringene er en fin måte å formidle litteratur på, men arbeidskrevende for dem som setter vandringene sammen.

Hva med å ta imot praksisstudenter til vinteren?

Fra innledningen av en tidligere praksisperiode. Studenter og bibliotekansatte bygger bibliotek av pappesker

Fra innledningen av en tidligere praksisperiode. Studenter og bibliotekansatte bygger bibliotek av pappesker under ledelse av Mette Milling.

Tredjeårsstudenter som tar bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved universitetet i Tromsø skal ha praksis vinteren 2017. Praksisoppholdet inngår som en del av bacheloren. Det skal skrives en prosjektoppgave på ca. 25 sider over et tema som studentene sjøl velger, men med tilknytning til praksisen. Praksisperioden skal være på 6-8 uker i uke 7-14 2017.
Studentene som tar årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap studieretninger skal ha fem ukers  praksis i ukene 7-12 2017. Disse studentene skal skrive et refleksjonsnotat på 4-5 sider.

Bibliotek som kan tenke seg å ta imot studenter, kan kontakte professor Roswitha Skare, e-post roswitha.skare@uit.no

Fylkesbiblioteket ved Aud Tåga kan kontaktes for spørsmål om praksisen.

Læringsutbytte for praksis i bachelorutdanninga:
• planlegge og gjennomføre et feltarbeid ved praksisstedet
• innsikt i de ulike arbeidsprosessene som foregår ved praksisinstitusjonen
• forståelse for rollen som arbeidstaker ved praksisstedet
• selvstendig utføre arbeidsoppgaver på den valgte praksisplassen
• sette praksisoppholdet inn i et teoretisk perspektiv

Læringsutbytte for bibliotekpraksis i årsstudium:
Kunnskaper. Studenten har:
• forståelse for rollen som arbeidstaker ved et praksissted
• innsikt i de ulike arbeidsprosessene som foregår i praksisinstitusjoner
Ferdigheter. Studenten kan:
• Planlegge og gjennomføre et avgrenset prosjektarbeid knyttet til praksisstedet
• Samhandle med kollegaer, veiledere og andre i praksisfeltet
• Fungere som arbeidstager i en dokumentinstitusjon og arbeide selvstendig

Minecraft og Girl Tech i bibliotekene

minecraft-2016Det har vært to nye og spennende arrangement i bibliotek i fylket vårt.

Lørdag 15. oktober arrangerte Lenvik bibliotek Minecraftdag. Oppgaven var å bygge Finnsnes sentrum i Minecraft. 30 deltakere fikk mulighet til å melde seg på på forhånd i tillegg til 20 plasser til de som dukka opp på selve dagen. Besøkende kunne også få med seg Minecraftquiz, bygging med Minecraftlego og vanlig lego og fargelegging av Minecrafttegninger i tillegg til at voksne kunne lære litt mer om hva Minecraft er. Biblioteket fikk også erfare at selv om planleggingen er aldri så grundig kan det skje uforutsette ting. Som for eksempel at nettet ikke tåler belastningen eller at lisenser for streaming kan løpe ut på verst tenkelig tidspunkt. Bortsett fra det fungerte ting veldig flott og biblioteket hadde 700 besøkende innom, nesten tre ganger så mange som på en vanlig lørdag.  Les mer om planlegging og gjennomføring, samarbeidspartnere og planer for neste Minecraftdag i denne lille rapporten. Se innslag fra forberedelsen og gjennomføringen på Folkebladets web-tv.

girl-tech-2016

Flinke og ivrige jenter koder i vei. Foto: Tromsø bibliotek og byarkiv

Og tirsdag 18. oktober inviterte Tromsø bibliotek og byarkiv 120 jenter fra 4. og 5. klassetrinn til Girl Tech Fest 2016. Det ble en morsom og spennende dag! Alle tilbakemeldingene fra unger, lærere og veiledere var veldig positive. Henriette Othelie Myrlund fra Plus Point holdt et lite åpningsforedrag for å vise hvor mye artig man kan gjøre med programmering. Etterpå ble elevene fordelt på tre tilfeldige grupper som rullerte mellom aktivitetene, der de fikk prøve seg på koding i Minecraft på laptop, LittleBits og Lego WeDo. Det var intens konsentrasjon og mye kreativitet på alle gruppene! Jentene var ivrige og ble tydelig inspirerte, noen fikk kode-diplom og noen ville begynne på Kodeklubben samme dag.

Her kan dere lese mer om forberedelser og samarbeidspartnere og se bilder og en liten filmsnutt på bibliotekets facebooksider.

All verdens kunnskap og kultur til alle!

prosjektlederen-presenterer-planen

Prosjektleder Marit A. Somby presenterer hovedstrategiene i planen

-Gjennom den regionale planen skal det satses på kompetanseheving på mange nivå. Folkebibliotekets ansatte må være oppdatert og trygg i sine roller for å kunne følge med i utviklingen. Bibliotekets rolle som arena for kunnskap og læring for alle må revitaliseres og i den forbindelse er det viktig at vi satser på at bibliotekene skal kunne gi alle en bred tilgang til kunnskapskilder sa fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk som åpnet seminaret.

Prosjektet «Digital næringsutvikling» skal skape en digital kultur blant befolkninga i Troms og folkebibliotekene kan spille stor rolle i å øke befolkningens digitale kompetanse. Fylkesråden mener at bibliotekene kan bli gode samarbeidspartnere i prosjektet og arenaer for nettverksmøter, tilby arbeidsplasser og veiledning og kanskje få status som digitale e-sentra.

Plansjef i Troms fylkeskommune, Stine Larsen Loso, ga deltakerne et lite innblikk i temaet «Regional planlegging – hva er det?» Hun trakk fram fylkeskommunens rolle i å ivareta regionale og nasjonale interesser på et lokalt nivå og ga et overblikk over gangen i en planprosess. At fylkesbiblioteket i samhandling med kommunene skaper en felles regional plan på ett år og tre måneder, mente hun var ny rekord. Vi får håpe det gode grunnlaget vi har allerede har med samarbeid og fellesskap er grunnen til at vi får det til!

deltakere-planseminar-2016

Aktive deltakere på seminar.

Resten av dagen ble brukt til ulike temaer og hovedstrategier i planen. Mariann Løkse, seksjonssjef på Universitetsbiblioteket UIT snakket om samhandling mellom fag- og folkebibliotek  og Margrethe Haslund (Nordreisa bibliotek) og Kristin Vatnelid Johansen (Nord-Troms studiesenter) fortalte om bibliotekenes rolle i kompetansearbeidet i de seks Nord-Tromskommunene. Marit A. Somby presenterte masteroppgaven Den kommunale bibliotekpolitikken: Hvordan samhandler biblioteksjef med nærmeste politiske leder? av Marit Gro Berge.

Mona Myrland, biblioteksjef for Fyrverkeriet bibliotek i Vestre Toten kommune holdt, skaperlyst og innovasjon som både begeistret og provoserte. Sitatet «The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities» av David Lankes er en av hennes ledesnorer.

Avslutningsvis diskuterte deltakerne viktige problemstillinger i bibliotekplanen.